RSS
 

==–..–==W związku z dalszym narastającym bezprawiem w Całej Polsce ja osobiście anuluję z dzisiejszą datą / ze skutkiem natychmiastowym wszelką odpowiedzialność zbiorową! Ze skutkiem natychmiastowym / z dzisiejszą datą (15 Marzec 2013 r.) obowiązuje – tylko i wyłącznie – odpowiedzialność jednoosobowa! In connection with further / with additional increasing lawlessness in Poland I personally nullify / annul with today’s date / with immediate effect the each / the all responsibility collective! With effective immediately / with today’s date ( March 15, 2013 year) enter take effect / is valid / oblige immediately – only and solely – the responsibility of one person! ==–..–==Uwaga! Bardzo ważne! Wykonałem osobiście analizę mojego / własnego organizmu / mojego ciała i moich kości; Stwierdzam osobiście, że od dnia 07 marzec 2012 moja osoba jest zatruwana toksynami, przez prawie każdą władzę w Polsce; Przez komunistów i wtórnych komunistów (bezpośrednio i pośrednio); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne gady! Taki proces zatruwania organizmu przeszedł Prezydent Ukrainy Pan Віктор Андрійович Ющенко. Niebawem cała prawda o każdej władzy w Całej Polsce! Note! Very important! I made personally analysis of my / own organism / at my body and in my bones; Personally I certify, that from Day of March 7, 2012 My Person is poisoned; poisoning, intoxication; by toxins by almost each authority in Poland; By Communists and secondary communists (directly and indirectly); by Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar reptiles! This / such same process poisoning, intoxication; by toxins the body / organism passed the President of Ukraine Mr. Віктор Андрійович Ющенко. Soon, the whole truth about each authority in Poland! For the reminder! Alongside a great lawlessness / injustice (in Poland lawlessness is at level hundred percent (100%) more than twenty-five percent is illegal institution witness informer, and the institution of the Crown witness! Processes only circumstantial and alongside great lawlessness do not can have be ever used in theory and in practice. ‚Use of advantages’ / Using only with these three solutions can constitute about a very inefficient dimension / system justice in all its cells. ‚Use of advantages’ / Using only with these three solutions can constitute about (among other things / inter alia) the politicization of the judiciary; justice dimension / system by the ruling political parties; In the past time and the present time / period, of the whole this situation is guilty of an illegal government / authority in Poland, under the baton of illegally acquired by: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar phantoms at this beautiful planet Earth. Dla przypomnienia! Przy wielkim bezprawiu ( w Polsce bezprawie jest na poziomie sto procent; 100%) powyżej dwadzieścia pięć procent nielegalna jest instytucja świadka koronnego i instytucja konfidenta! Procesy tylko poszlakowe i przy wielkim bezprawiu, nie mogą mieć nigdy zastosowania w teorii jak w praktyce. Korzystanie tylko z tych trzech rozwiązań świadczy o bardzo nieefektywnym wymiarze sprawiedliwości we wszystkich jego komórkach. Korzystanie tylko z tych trzech rozwiązań świadczy (między innymi) o upolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości przez rządzące partie polityczne; W minionym i obecnym czasie / okresie całej tej sytuacji jest winna nielegalna władza w Polsce pod batutą nielegalnie nabytą przez: Bronisław Komorowski, Donald Tusk i inne podobne zjawy na tej pięknej planecie Ziemia! Whole World, The Whole Poland and not only, February 18, 201[3] year, 11:42:00 am, Central Europe. You always merge / associate / bind all my materials in wholeness! You always remember about all my conditions. These all my conditions (legally justified) are in different places in full and in the whole my material! You click in everything what itself activates / what is active and you can it open! Ty łącz zawsze mój cały materiał w całość! Ty zawsze pamiętaj o wszystkich moich warunkach. Te wszystkie moje warunki (prawnie uzasadnione) są w różnych miejscach mojego całego materiału! Klikaj we wszystko co się uaktywni / co jest aktywne i można to otworzyć! I know (at least / in finality) how to effectively with provoke the traitors Polish State and not only traitors: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and others, who deliberately and consciously give up / recant itself / relinquish itself / disavow itself / abnegate – only and exclusively of the Polish investigation, regarding / in matter the Polish elite intellectual and the Polish (full-legal) of President Lech Kaczyński, at which it perform assassination (global / mass murder / near Smolensk) – in the hands of the political departments Russia / Russia party, in order to very speedily they stood in front / before of my face / countenance / visage! Personally, I will show to the Whole World / before the Whole World, that I do not mistaken itself and itself I do not mistaken in the slightest / in the smallest degree of!! I will show to the Whole World: Who are really the people, who betrayed / sell / desert / sell / defect his / their Mother and Father; homeland / native land / motherland / fatherland Poland, the Whole of Poland! So me help only one God.

08 lut

 

==–..–==Uwaga! Bardzo ważne! Wykonałem osobiście analizę mojego / własnego organizmu / mojego ciała i moich kości; Stwierdzam osobiście, że od dnia 07 marzec 2012 moja osoba jest zatruwana toksynami, przez prawie każdą władzę w Polsce; Przez komunistów i wtórnych komunistów (bezpośrednio i pośrednio); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne gady! Taki proces zatruwania organizmu przeszedł Prezydent Ukrainy Pan Віктор Андрійович Ющенко. Niebawem cała prawda o każdej władzy w Całej Polsce! Note! Very important! I made personally analysis of my / own organism / at my body and in my bones; Personally I certify, that from Day of March 7, 2012 My Person is poisoned; poisoning, intoxication; by toxins by almost each authority in Poland; By Communists and secondary communists (directly and indirectly); by Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar reptiles! This / such same process poisoning, intoxication; by toxins the body / organism passed the President of Ukraine Mr. Віктор Андрійович Ющенко. Soon, the whole truth about each authority in Poland!; Nałęcz Tomasz (date and place of birth October 29, 1949 year, Gołomin); You and your similar others persons, you old communist; Please with immediate effect – all the awards always obtained illegally from April 10, 2010 (Smoleńsk) – transmit / transfer only and solely for Childrens to 18 years in the Whole Poland and Around the World! For Childrens sick at cancer, also! Each person, who such an award received, has this option / has at it task only 24 hours! Nałęcz Tomasz (data i miejsce urodzenia 29 października 1949 w Gołyminie); ty i tobie podobne inne osoby; ty stary komunisto; Proszę ze skutkiem natychmiastowym – wszystkie nagrody otrzymywane zawsze nielegalnie od 10 Kwietnia 2010 (Smoleńsk) – przeznaczyć tylko i wyłącznie na rzecz dzieci do lat 18 w Całej Polsce i na Całym Świecie! Na rzecz dzieci chorych na raka także! Każda osoba, która taką nagrodę otrzymała ma na tę opcję / ma na to zadanie tylko 24 godziny! Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence. International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert. Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz. Whole World, The Whole Poland and not only, February 18, 201[3] year, 08:54:00 am, Central Europe. You always merge / associate / bind all my materials in wholeness! You always remember about all my conditions. These all my conditions (legally justified) are in different places in full and in the whole my material! You click in everything what itself activates / what is active and you can it open! Ty łącz zawsze mój cały materiał w całość! Ty zawsze pamiętaj o wszystkich moich warunkach. Te wszystkie moje warunki (prawnie uzasadnione) są w różnych miejscach mojego całego materiału! Klikaj we wszystko co się uaktywni / co jest aktywne i można to otworzyć! I know (at least / in finality) how to effectively with provoke the traitors Polish State and not only traitors: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and others, who deliberately and consciously give up / recant itself / relinquish itself / disavow itself / abnegate – only and exclusively of the Polish investigation, regarding / in matter the Polish elite intellectual and the Polish (full-legal) of President Lech Kaczyński, at which it perform assassination (global / mass murder / near Smolensk) – in the hands of the political departments Russia / Russia party, in order to very speedily they stood in front / before of my face / countenance / visage! Personally, I will show to the Whole World / before the Whole World, that I do not mistaken itself and itself I do not mistaken in the slightest / in the smallest degree of!! I will show to the Whole World: Who are really the people, who betrayed / sell / desert / sell / defect his / their Mother and Father; homeland / native land / motherland / fatherland Poland, the Whole of Poland! So me help only one God.==–..–==W związku z dalszym narastającym bezprawiem w Całej Polsce ja osobiście anuluję z dzisiejszą datą / ze skutkiem natychmiastowym wszelką odpowiedzialność zbiorową! Ze skutkiem natychmiastowym / z dzisiejszą datą (15 Marzec 2013 r.) obowiązuje – tylko i wyłącznie – odpowiedzialność jednoosobowa!

In connection with further / with additional increasing lawlessness in Poland I personally nullify / annul with today’s date / with immediate effect the each / the all responsibility collective! With effective immediately / with today’s date ( March 15, 2013 year) enter take effect / is valid / oblige immediately – only and solely – the responsibility of one person!

Bardzo ważne uzupełnienie do raportu! Prawie wszystkie przedszkola, szkoły, uczelnie i inne podobne placówki oświaty w Całej Polsce i na Całym Świecie mają nieodpowiednie i niebezpieczne warunki w toaletach! To nie są toalety! To są po prostu obory dla świń i krów! To muszą być toalety / łazienki z prawdziwego nowoczesnego świata, w których to nie będzie się spożywać alkoholu i nie będzie się zażywać narkotyków! To muszą być toalety / łazienki gwarantujące pełne bezpieczeństwo wszystkim uczniom! Osoby winne za te czyny; komuniści i zdrajcy Polskiej Racji Stanu; Komorowski Bronisław, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne bezprawne wynalazki!

Very important supplement to the report! Almost all Kindergartens, Schools, Universities and other similar Institutions of Education in the Whole Poland and at the Whole World are / have inappropriate and dangerous conditions in the toilets! This not is a toilet! These are simply / merely pigsty, sty, pigpen, stye, cowshed for pigs and cows! It must be toilets – bathrooms with the real the modern World, in which not will consume alcohol and not will itself eat / sniff the any narcotics! It must be toilet – bathroom ensure full security for all Kindergarten / Preschool, Learners, Students! People blame / guilty behind these acts; all the communists and traitors Polish Raison D’etat / traitors Polish State; Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar – unlawful – inventions!

==–..–==Uwaga! Bardzo ważne! Wykonałem osobiście analizę mojego / własnego organizmu / mojego ciała i moich kości; Stwierdzam osobiście, że od dnia 07 marzec 2012 moja osoba jest zatruwana toksynami, przez prawie każdą władzę w Polsce; Przez komunistów i wtórnych komunistów (bezpośrednio i pośrednio); Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne gady! Taki proces zatruwania organizmu przeszedł Prezydent Ukrainy Pan Віктор Андрійович Ющенко. Niebawem cała prawda o każdej władzy w Całej Polsce! Note! Very important! I made personally analysis of my / own organism / at my body and in my bones; Personally I certify, that from Day of March 7, 2012 My Person is poisoned; poisoning, intoxication; by toxins by almost each authority in Poland; By Communists and secondary communists (directly and indirectly); by Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar reptiles! This / such same process poisoning, intoxication; by toxins the body / organism passed the President of Ukraine Mr. Віктор Андрійович Ющенко. Soon, the whole truth about each authority in Poland!; Nałęcz Tomasz (date and place of birth October 29, 1949 year, Gołomin); You and your similar others persons, you old communist; Please with immediate effect – all the awards always obtained illegally from April 10, 2010 (Smoleńsk) – transmit / transfer only and solely for Childrens to 18 years in the Whole Poland and Around the World! For Childrens sick at cancer, also! Each person, who such an award received, has this option / has at it task only 24 hours! Nałęcz Tomasz (data i miejsce urodzenia 29 października 1949 w Gołyminie); ty i tobie podobne inne osoby; ty stary komunisto; Proszę ze skutkiem natychmiastowym – wszystkie nagrody otrzymywane zawsze nielegalnie od 10 Kwietnia 2010 (Smoleńsk) – przeznaczyć tylko i wyłącznie na rzecz dzieci do lat 18 w Całej Polsce i na Całym Świecie! Na rzecz dzieci chorych na raka także! Każda osoba, która taką nagrodę otrzymała ma na tę opcję / ma na to zadanie tylko 24 godziny! Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence. International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert. Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz. Whole World, The Whole Poland and not only, February 18, 201[3] year, 08:54:00 am, Central Europe. You always merge / associate / bind all my materials in wholeness! You always remember about all my conditions. These all my conditions (legally justified) are in different places in full and in the whole my material! You click in everything what itself activates / what is active and you can it open! Ty łącz zawsze mój cały materiał w całość! Ty zawsze pamiętaj o wszystkich moich warunkach. Te wszystkie moje warunki (prawnie uzasadnione) są w różnych miejscach mojego całego materiału! Klikaj we wszystko co się uaktywni / co jest aktywne i można to otworzyć! I know (at least / in finality) how to effectively with provoke the traitors Polish State and not only traitors: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and others, who deliberately and consciously give up / recant itself / relinquish itself / disavow itself / abnegate – only and exclusively of the Polish investigation, regarding / in matter the Polish elite intellectual and the Polish (full-legal) of President Lech Kaczyński, at which it perform assassination (global / mass murder / near Smolensk) – in the hands of the political departments Russia / Russia party, in order to very speedily they stood in front / before of my face / countenance / visage! Personally, I will show to the Whole World / before the Whole World, that I do not mistaken itself and itself I do not mistaken in the slightest / in the smallest degree of!! I will show to the Whole World: Who are really the people, who betrayed / sell / desert / sell / defect his / their Mother and Father; homeland / native land / motherland / fatherland Poland, the Whole of Poland! So me help only one God. Let will praised Jesus Christ. Franciszek Pope; language Latin; Franciscus, basic data; Cardinal Jorge Mario Bergoglio; Inkardynacja Jesuits; Selection / choice / election / appointment Cardinal Jorge Mario Bergoglio at the Pope this is a very good and special sovereign Selection / choice / election / appointment. Father; Let God You lead / lead up by all the ages centuries, in very good health and fitness / condition.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Franciszek Papież; język łaciński; Franciscus; podstawowe dane; Kardynał Jorge Mario Bergoglio; Inkardynacja     Jezuici; Wybór Kardynał Jorge Mario Bergoglio na Papieża jest to bardzo dobry i szczególny suwerenny wybór. Ojcze; Niech Bóg Cię prowadzi przez wszystkie wieki wieków, w bardzo dobrym zdrowiu i kondycji.

Whole World, The Whole Poland and not only; Wieluń, Katowice, Opole, Warszawa / Warsaw, Wrocław, March 14, 15, 2013 year,  12:42:00 pm, 12:53:00 pm, Central Europe.
==–..–==Kwintesencja prawdziwego raportu o najważniejszych (niedokończonych i nielegalnych) zadaniach (na obszarze Polski)
w czasie prawie dwóch kadencji (druga kadencja nielegalna) jeszcze człowieka o nazwie (wszystkie prawdziwe epitety we wszystkich moich materiałach, dotyczące zdrajców Polskiej Racji Stanu): Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne wynalazki:
- wspólne – zorganizowanie (bezpośrednie i pośrednie) zamachu na Polskiego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i na Polską elitę intelektualną na polach ornych koło miasta Smoleńsk,
- bezprawne oddanie polskiego śledztwa ( w ręce Putina) w sprawie globalnej zbrodni / zamachu koło miasta Smoleńsk (za takie czyny sąd woskowy i kula w każdy taki łeb,
- nie wykonano ekshumacji zwłok wszystkich ofiar zamordowanych w: Smoleńsk, 10 Kwiecień, 2010 roku,
- ekshumacja zwłok wszystkich ofiar zamordowanych w: Smoleńsk, 10 Kwiecień 2010 roku, powinna być zrealizowana natychmiast po przetransportowaniu wszystkich zamordowanych osób do Polski!
- usuwanie sukcesywne na obszarze Całej Polski; Flagi Polski i godła Polskiego,
- z inwestycji, które miały zapewnić godne zyski dla wszystkich mieszkańców Całej Polski ( w związku z przygotowaniami do mistrzostw Europy w 2012 w Polsce i na Ukrainie) dokończono tylko (w nędznym stylu) stadiony do gry w piłkę nożną (ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten bardzo ważny temat we wszystkich moich blogach i u mnie osobiście),
- nie egzekwowanie prawa słusznego dla wszystkich kierowców w Polsce od pracodawców firm transportowych w Polsce, które są zawarte w Rozporządzeniu Rady Parlamentu Europy, które to reguluje warunki pracy, płacy i warunki socjalne kierowców ((ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten bardzo ważny temat we wszystkich moich blogach i u mnie osobiście).
- zwiększono zatrudnienie w administracji trzy – krotnie!
- zlikwidowano szkoły, biblioteki i inne podobne placówki oświaty,
- podniesiono (bezprawnie) wiek emerytalny,
-  podwyższono bezprawnie podatki,
- doprowadzono do ekstremalnego zadłużenia każdego mieszkańca / obywatela w Całej Polskiej,
- przez działalność sabotażową stworzono deficyt budżetowy, który jest o wartości 80 miliardów PLN,
- zwiększono dwukrotnie bezrobocie,
- sprzedano komunistom bezprawnie 80 procent majątku narodowego za przysłowiową jedną złotówkę,
- wprowadzono zakulisowo cenzurę w różnych instytucjach i w różnych sferach życia ludzkiego w Całej Polsce,
- nie nauczono dzieci, młodzieży i studentów uczciwego patriotyzmu do Polski, do Całej Polski,
- nie zbudowano orbitala / ringu (w kształcie koła) wokół / dookoła Warszawy, który to przebiegałby wzdłuż  drogi numer pięćdziesiąt (50); Taki orbital / ring łączyłby promieniowo wszystkie rodzaje dróg ze stolicą Polski o nazwie Warszawa; Skrzyżowania tylko bezkolizyjne wielopoziomowe, sygnalizacja świetlna tylko inteligentna, pełna synchronizacja transportu publicznego, łącznie z globalną komunikacją miejską / publiczną, na obwodzie orbitala / ringu dwa terminale, które powinny zawierać w sobie wszystkie rodzaje transportu; transport samolotowy / lotniczy, transport kolejowy, transport kołowy, transport śródlądowy / rzeczny,
- wprowadzono totalitarne metody rządzenia Całym Państwem Polskim,
- nielegalnie wprowadzono instytucję konfidenta (informatora) i instytucję świadka koronnego,
Ty zadaj sobie troszkę trudu i szukaj bardzo precyzyjnie wszystkich moich materiałów na temat świadomego rozkładu Całego Państwa Polskiego przez struktury komunistów i przez struktury stworzone przez anormalnych ekonomicznie i politycznie ludzi, którzy są w niniejszym raporcie. Ten zbiór wszystkich (praktycznie i teoretycznie) niezrealizowanych zadań, wszystkich czynów przestępczych (prawie każdej władzy w Polsce) jest to wierzchołek góry lodowej, jest to kropla wody we wielkim akwenie wodnym.  W związku z powyższym – dla ratowania Całej Polski i Całego Świata / dla prawdziwego dobra Całej Polski i Całego Świata żądam realizacji wszystkich moich warunków! To działanie jest nieodzowne!

The essence of true report about the most important (unfinished and illegal) tasks (at Polish territory) in time almost of two cadenza ( second cadenza illegal) else / yet man about named (all true epithets in all my materials, the regarding; traitors Polish Raison D’etat): Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar inventions:
- common / mutual – organization (direct and indirect) of the assassination at the Polish President Lech Kaczyński and the Polish intellectual elite at ‚arable fields’ near the town of Smolensk,
- unlawful give up polish investigation (and give up in the hands of Putin) in     matter global crime / felony / assassination near the city of Smoleńsk (behind such deeds military court and bullet in each such head,
- not done exhume the body of all the victims murdered near the city of Smoleńsk, April 10, 2010 year,
- exhumation of corpses of all the victims murdered near the city of Smoleńsk, April 10, 2010 year, should be implemented immediately after moving all the murdered persons to the Polish!
- successive removal at area the Whole Polish; Polish flags and Emblems Polish,
- with investments, that would provide a decent profits for all Inhabitants the Whole Polish (in part of preparation in the 2012 year to European Championship in Poland and at Ukraine) only completed (in a poor style) stadiums to football (you search all my materials at this very important topic in all of my blogs and in me personally),
- not enforcement of equitable rights for all drivers in Poland from employers transport companies in Poland, that are included in the Ordinance of the Council of Europe Parliament, which it regulates the working conditions, salary and social conditions of drivers ( you search all of my materials at this very important topic in all my blogs and in me personally),
- politicization almost all spheres of human life in Poland, which so really must be apolitical; Politicization the following spheres of human life in Poland; dimension of Justice, the whole administration, Polish Army, banking and the economy, all the education, all the media: newspapers , radio, television and etc,
- increased employment in the administration of three – fold!
- closed / liquidated schools, libraries and other similar institutions of education,
- raised (illegally) retirement age / retiring age,
- Illegally raised taxes,
- brought / lead to extreme debt each Inhabitants / Citizen in the Whole Polish,
- by sabotage activity created deficit the budget, which is about value 80 miliard PLN,
- increased unemployment doubled,
-  sold communists illegally 80 percent of the national wealth behind the proverbial one penny,
- Introduction of censorship behind the scenes in different institutions and in different spheres of human life in Poland,
- do not taught Children / not does teach yourself / itself the Children, Young People and Students fair patriotism to Polish, to the Whole Polish,
- Not built Orbital / ring (in a circle) around City / Metropolis / Capital Warsaw, which should would run along the route number fifty (50); The such orbital / ring would integrate / connect all types of roads of Capital / Metropolis the Polish about name Warsaw; only junctions multi-level collision-free, traffic lights only intelligent, full synchronization public transport, including with global public transport / city  transport, at the perimeter of orbital / ring two terminals, which should incorporate all modes of transport, transport airplane / transport air, transport rail, transport wheel, transport waterway / river,
- Introduced the totalitarian methods governance in the Whole State Polish,
- Illegally with law introduced the institution informant and the institution of crown deponent / witness,
You ask yourself a little effort and search very precisely / carefully all of my materials at topic deliberate / conscious decomposition the Whole State Polish by structure communists, and by the structure created by the abnormal of economic and political people, who are in this report. This one assemblage of all (practically and theoretically) unrealized tasks, all actions crime (almost each government in Poland) is it the tip of the iceberg, is it a drop of water in a big water basin / in a big water reservoir. In connection with above – for rescue the Whole Polish and the Whole World / for the true good of the Whole Polish and the Whole World I demand the realization of all my conditions! It action is essential! 

Royal King’s Apolitical Army Polish all Nations the Whole Polish and the Whole World the must also have the Perfect Model Command Staff (Apolitical Army Military General Staff) all kinds of troops / all kinds of forces!
Królewskie Apolityczne Wojsko Polskie wszystkich Narodów Całej Polski i Całego Świata musi także mieć Perfekcyjny Wzorcowy Sztab Dowodzenia (Apolityczny Woskowy  Sztab Generalny) wszystkimi rodzajami wojsk!
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Very important! All Dispatch rooms; Dispatching emergency rescue > (including / also for aircraft; air) ( the must be the only apolitical; personnel) in the Whole Poland; Police, Ambulance, Fire Brigade; Apolitical Universal Force Cleanup also, which should always have connection with emergency call / connection with emergency number 112 (each type) with the speed of light, with each Inhabitants at the planet Earth; > These are the hollows; it is burrow with epoch / with age stone shelled / with age stone slate! I checked this fact personally!
Bardzo ważne! Wszystkie dyspozytornie > (muszą być tylko apolityczne; personel) w Całej Polsce; Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna; Apolityczne Uniwersalne Siły Porządkowe także, które to powinny mieć zawsze połączenie z numerem alarmowym 112 (każdego rodzaju) z prędkością światła, z każdym mieszkańcem na planecie Ziemia; > To są dziuple z ery kamienia łupanego! Sprawdziłem ten fakt osobiście!
Absolute embargo / prohibition / interdict download (charges money) the fees money behind the use with educational institutions, with the public institutions, to which it include / turn on, switch on – inter alia – public libraries (the use of computers and the Internet). At subsidize – among other things /  inter alia  – public libraries allocate all the financial rewards, that illegally granted for all politicians at the highest levels each authority in the Whole Poland and at the Whole World. For the reminder! Absolute embargo / prohibition / interdict of liquidate / of elimination of kindergartens, libraries, schools, universities, and each institutions of education. Behind each attempt (taken / undertake) education / upbringing of Children, Young People and students in intellectual darkness for each authority: missile in the head!
Bezwzględny zakaz pobierania opłat; pieniędzy za korzystanie z placówek oświaty; z placówek użyteczności publicznej, do których zaliczamy między innymi biblioteki publiczne (korzystanie z komputerów i internetu). Na dotowanie – między innymi – bibliotek publicznych przeznaczyć wszystkie nagrody finansowe, które przyznano bezprawnie wszystkim politykom na najwyższych szczeblach każdej władzy w Całej Polsce i na Całym Świecie. Dla przypomnienia! Bezwzględny zakaz likwidowania przedszkoli, bibliotek, szkół, wyższych uczelni i każdej placówki oświaty. Za każdą próbę (podjętą) wychowania dzieci, młodzieży i studentów w ciemnocie intelektualnej dla każdej władzy kólka w łeb!
Full elimination of communists and traitors Polish Raison D’etat; Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and not only! Details in all of my materials!
http://grafik.rp.pl/grafika2/988070,1059441,3.jpg
Bestsellers for the communists and for the traitors Polish State, for traitors Polish Raison D’etat: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar reptiles, dinosaurs!
Bestsellery dla komunistów i dla zdrajców stanu Polskiego, dla zdrajców polskiej racji stanu: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne gady, dinozaury!
Waldemar Kuczyński; I invite at full menu the facts and evidence to me personally; to Cendrowski Wiesław Tomasz. Waldemar Kuczyński (zaroślak); Zapraszam na pełne menu faktów i dowodów do mnie osobiście; do Cendrowski Wiesław Tomasz.
I saw the ironically the smiles at the faces members ‚civic platform’  (in Day March 7, 2013) and personally I put up with laughter at their / them / theirs non-existent / do not does exist program; At their / them / theirs non-existent / do not does exist (their) never / ever program.
Zobaczyłem ironicznie uśmiechy na twarzach członków Platformy obywatelskiej (w Dzień 07 marzec 2013) i osobiście położyłem się ze śmiechu na ich nieistniejącym programie; nieistniejącym nigdy programie.
Full elimination of communists and traitors Polish Raison D’etat; Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and not only! Details in all of my materials!
Bestsellers for the communists and for the traitors Polish State, for traitors Polish Raison D’etat: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and other similar reptiles, dinosaurs!
Bestsellery dla komunistów i dla zdrajców stanu Polskiego, dla zdrajców polskiej racji stanu: Bronisław Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz i inne podobne gady, dinozaury!
Whole World, The Whole Poland and not only; Wieluń, Katowice, Opole, Warszawa / Warsaw, March 08, 09, 10,  14, 02:39:00 pm, 12:14:00 pm, 01:17:00 pm, 03:44: 00 am, Central Europe.
Learning independent, logical thinking and proper of perfect interpretation!
How create a police state? Never! The necessarily it’s necessary ago the lawlessness; illegality obviate!
Nauka samodzielnego, logicznego myślenia i prawidłowej perfekcyjnej interpretacji! Jak tworzyć państwo policyjne? Nigdy! Koniecznie trzeba temu bezprawiu zapobiec!
Please do not scare Inhabitants Polish; Poles and Minorities Nations opinion / notion extreme nationalism! Proszę  nie straszyć Mieszkańców; Polaków i Mniejszości Narodowych skrajnym nacjonalizmem!

Whether the tide / wave of suicides (mass suicide) in the Whole Poland it only coincidence / ordinary coincidence? This not are a suicides! This are mass murder (the most important witnesses; inter alia / including witnesses the assassination at the Polish President Lech Kaczyński near the Smoleńsk) at errand the Communists and traitors State of Polish /  traitors Polish Raison D’etat; Bronislaw Komorowski, Donald Tusk and other similar inventions!

Czy fala samobójstw (masowe samobójstwa) w całej Polsce to zwykły przypadek? To nie są samobójstwa! To są masowe morderstwa (najważniejszych świadków; między innymi świadków zamachu na Polskiego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego koło Smoleńska) na zlecenie komunistów i zdrajców stanu polskiego / zdrajców polskiej racji stanu; Bronislaw Komorowski, Donald Tusk i inne podobne wynalazki!

Someone threatens death for prime minister Donald Tusk  (total absurdity) (illegal prime minister and president Poland). The Internal Security Agency and the police looking the person, who sent anonymous letters with threats directed under address chief of government – informed RMF FM.; I repeat! It is total absurdity! This is another excuse to increase the use of direct coercion by police and not only (increase investments financial for illegal authorities in Poland)!

„Ktoś grozi śmiercią premierowi Donaldowi Tuskowi. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policja szukają osoby, która wysyła anonimy z groźbami skierowanymi pod adresem szefa rządu – informuje RMF FM”.
Ja powtórzę! To jest totalny absurd! To jest kolejny pretekst do zwiększania stosowania środków bezpośredniego przymusu!

As before / still not is met my basic, the most important requirement / paramount condition! In conflict situations with me / against / versus me: Persons, who occur in role my true / real enemies and do not present / do not exhibit me their real personal information, are doomed at irreversible elimination / hunting! People, who bite me silently / incognito (always about this I know) are it animals / animal wilderness to full irreversible insulation / liquidation. Please always acquaint itself with all my the conditions (legally justified), that are contained in all my materials. In the Whole Poland  occur always hundred percent of lawlessness. I’m always this fact / this state of affairs prove! In the Whole Poland not function (since the second War World in each sphere of life) Normally Apolitical Law / Right! Bailiff has obligation check all the details of the person indebted at based Normal Apolitical Rules Right / Law! Polish bailiffs acting at the basis of abnormal right, which is also inconsistent with the Normal Apolitical International Law! Each previous government in Poland (starting from the Second World War) has created a vicious circle law // wrong circle law! You search a very important special Normal non-political / Apolitical Rule of International Law, which is contained in all of my materials.
PS The law the precedent do not solves each problem (never no has two such the same situation)!

Nadal nie jest spełniony mój podstawowy, najważniejszy warunek! W konfliktowych sytuacjach ze mną / przeciwko mnie: Osoby, które występują w roli moich prawdziwych wrogów i nie podają mi prawdziwych swoich danych personalnych, są skazane na nieodwracalną likwidację / odstrzał! Osoby, które kąsają / gryzą mnie milczkiem / incognito (zawsze o tym wiem) to zwierzęta do pełnej nieodwracalnej izolacji / likwidacji. Proszę zawsze zapoznać się z wszystkimi moimi warunkami (prawnie uzasadnionymi), które są zawarte we wszystkich moich materiałach. W całej Polsce występuje zawsze sto procent bezprawia. Zawsze jestem ten fakt / ten stan rzeczy udowodnić! W Całej Polsce nie funkcjonuje (od drugiej wojny światowej w każdej sferze życia) normalne apolityczne prawo! Obowiązkiem komornika jest sprawdzić wszystkie dane osoby zadłużonej! Polscy komornicy działają w oparciu o anormalne prawo, które jest też niezgodne z Normalnym Apolitycznym Prawem Międzynarodowym! Każda dotychczasowa władza w Polsce (począwszy od drugiej wojny światowej) stworzyła prawne błędne koło! Ty szukaj bardzo ważnego, szczególnego, normalnego, apolitycznego przepisu prawa międzynarodowego, które jest zawarte we wszystkich moich materiałach.
PS Prawo precedensu nie rozwiązuje każdego problemu (nigdy nie ma dwóch takich samych sytuacji)!

The mentality the people at Lower Silesia with its capital in Wrocław do not changed itself in direction the positive. Very lot of people is about of the mindset with the period the totalitarian! Such people with the mentality of the totalitarian era in Poland is very much. The is it very sad and negative state of affairs, which must change itself with the speed of light! It is an absolute fault of people, who are mentioned in all of my materials.
Mentalność ludzi Dolnego Śląska ze stolicą we Wrocławiu nie zmieniła się w kierunku pozytywnym. Bardzo dużo osób jest o mentalności z czasów totalitarnych! Takich osób o mentalności z czasów totalitarnych w Całej Polsce jest bardzo dużo. Ten bardzo smutny i negatywny stan rzeczy, musimy zmienić z prędkością światła! Jest to absolutna wina osób, które są wymieniane w moich wszystkich materiałach.

(subconscious human!) Above my brain, no one not had, not has / there is not and never do not will had any control / and never will have any control! Nad moim mózgiem nikt nie miał, nie ma i nie będzie miał nigdy żadnej kontroli!
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Personally, I do not recommend! I have of you all at gunpoint! Bronisław Komorowski, Donald Tusk and not only; Even do not think about this! best; even  did not breathe! Note! Very important! The communists, traitors of State the Polish, traitors Polish Raison D’etat; their additional epithets: („szantrapa” male) ugly-male, two-malar and not only: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and not only; [hostages Владимир Владимирович Путин and not only]; in the negative perfidious (the negative and perfidious) and in this same time, in intelligent way, influence at the majority of Polish society; in the negative, and perfidious way!!!!!!! Please immediately think independently and logically; must be based at real facts and at real evidence (never materials counterfeit, with manipulated!) For the reminder! Uphold my request (I demand) what to publication in the media public non-political / apolitical; non-party / non-partisan; agreement / contract concluded in 1989 in Magdalenka near Warsaw, the Whole POLAND!

Why it has be festivity accursed Soldiers (condemned soldier?) or / and anonymous?! Because these / such names / appellation are very convenient for each authority of the totalitarian, for each authority of the communist, for each regime, for each of the political regime, and each the regime of the party, who revealed itself earlier or later. Simply! Do not has Soldiers accursed! (taken out with beneath the Law the Right / destitute right!) are always normal Soldiers, which always depends at full sovereignty the Whole Polish and sovereignty of all Nations the Whole World.
The everybody / everyone Soldiers without any exception; living and the dead!
Stand up to true / real appeal; parade/ rollcall!
Stand up to true / real attack.
Stand up to fight about full sovereignty, independence, freedom the Whole Polish, and sovereignty, independence, freedom of all Nations the Whole World!
We have everybody fairly negative manipulation and  always interpretation reverse!

Dlaczego to ma być święto żołnierzy wyklętych lub / i bezimiennych?! Ponieważ takie określenia są bardzo wygodne dla każdej władzy totalitarnej, dla każdej władzy komunistycznej, dla każdego reżymu, dla każdego reżymu politycznego i reżymu partyjnego, który objawia się wcześniej czy też później. Po prostu! Nie ma żołnierzy wyklętych! (wyjętych z pod prawa / pozbawionych praw!) Są zawsze normalni żołnierze, którym zawsze zależy na pełnej suwerenności Całej Polski i suwerenności wszystkich narodów Całego Świata.
Żołnierze wszyscy bez żadnych wyjątków; żywi i umarli!
Stańcie do prawdziwego apelu!
Stańcie do prawdziwego ataku.
Stańcie do walki o pełną suwerenność (niepodległość, niezależność) Całej Polski!
Mamy wszyscy dosyć negatywnej manipulacji i zawsze odwrotnej interpretacji!

True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Universal Aviator-Airman-Pilot Commandant Sniper-Fighter and first Marshal Air Force the Whole Polish and Throughout the World, Cendrowski Wiesław Tomasz.

My other details, position in blogs, my other materials you search in all my other websites. Innych moich szczegółów, pozycji w blogach, innych moich materiałów ty szukaj we wszystkich innych moich portalach. Wszystkie inne rzeczywiste mojej funkcje i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!

 

 

 

Special negative formation ‚protection’, which already long should be resolved(revoked permanently license) in result: render faeces; dung / render feces; filth / render urinate (almost in the center / almost in the middle / at the middle of the floor) in two markets company; mark / brand Tesco (stores) in Warsaw, street: Połczyńska and Górczewska; Effectively discourages customers to buy in the supermarket brand / mark ‚Tesco’. Soon I personally undertake official action against the formation of pseudo-protection. You search all my materials at this topic! For the reminder! I do not I’m a politician! I am non-political / apolitical (non-partisan also; Do not can be otherwise!) with the appointment, with the beliefs / with the conviction and with the necessity / of the appointment, of the beliefs and of the need! Please me do not pigeonhole!
Specjalna negatywna formacja ochrony, która już dawno powinna być rozwiązana (cofnięta nieodwracalnie licencja) na skutek zasrania / oddania stolca / oddania kału / oddania moczu (prawie w centrum / prawie na środku / na środku posadzki) w dwóch marketach firmy Tesco, w Warszawie przy ulicy: Połczyńska i Górczewska; Zniechęca skutecznie klientów do zakupu w tym markecie marki Tesco. Niebawem podejmę działania oficjalne wobec tej formacji ochrony. Ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten temat. Dla przypomnienia! Nie jestem politykiem! Jestem apolityczny (bezpartyjny także; inaczej być nie może) z powołania, z przekonania i z konieczności! Proszę mnie nie szufladkować!
Whole World, The Whole Poland and not only; Wieluń, Katowice, Opole, Warsaw, March 03, 07, 201[3] year, 04:56:00 pm, 01:18:00 pm, Central Europe.

Personally, I do not recommend! I have of you all at gunpoint! Bronisław Komorowski, Donald Tusk and not only; Even do not think about this! best; even  did not breathe! Note! Very important! The communists, traitors of State the Polish, traitors Polish Raison D’etat; their additional epithets: (“szantrapa” male) ugly-male, two-malar and not only: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and not only; [hostages Владимир Владимирович Путин and not only]; in the negative perfidious (the negative and perfidious) and in this same time, in intelligent way, influence at the majority of Polish society; in the negative, and perfidious way!!!!!!! Please immediately think independently and logically; must be based at real facts and at real evidence (never materials counterfeit, with manipulated!) For the reminder! Uphold my request (I demand) what to publication in the media public non-political / apolitical; non-party / non-partisan; agreement / contract concluded in 1989 in Magdalenka near Warsaw, the Whole POLAND!

Odpowiedz

Why it has be festivity accursed Soldiers (condemned soldier?) or / and anonymous?! Because these / such names / appellation are very convenient for each authority of the totalitarian, for each authority of the communist, for each regime, for each of the political regime, and each the regime of the party, who revealed itself earlier or later. Simply! Do not has Soldiers accursed! (taken out with beneath the Law the Right / destitute right!) are always normal Soldiers, which always depends at full sovereignty the Whole Polish and sovereignty of all Nations the Whole World.
The everybody / everyone Soldiers without any exception; living and the dead!
Stand up to true / real appeal; parade/ rollcall!
Stand up to true / real attack.
Stand up to fight about full sovereignty, independence, freedom the Whole Polish, and sovereignty, independence, freedom of all Nations the Whole World!
We have everybody fairly negative manipulation and  always interpretation reverse!

Dlaczego to ma być święto żołnierzy wyklętych lub / i bezimiennych?! Ponieważ takie określenia są bardzo wygodne dla każdej władzy totalitarnej, dla każdej władzy komunistycznej, dla każdego reżymu, dla każdego reżymu politycznego i reżymu partyjnego, który objawia się wcześniej czy też później. Po prostu! Nie ma żołnierzy wyklętych! (wyjętych z pod prawa / pozbawionych praw!) Są zawsze normalni żołnierze, którym zawsze zależy na pełnej suwerenności Całej Polski i suwerenności wszystkich narodów Całego Świata.
Żołnierze wszyscy bez żadnych wyjątków; żywi i umarli!
Stańcie do prawdziwego apelu!
Stańcie do prawdziwego ataku.
Stańcie do walki o pełną suwerenność (niepodległość, niezależność) Całej Polski!
Mamy wszyscy dosyć negatywnej manipulacji i zawsze odwrotnej interpretacji!

Whole World, The Whole Poland and not only; Wieluń, Katowice, Opole, Warszawa / Warsaw, March 02, 201[3] year, 12:48:00 am…., Central Europe.

True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Universal Aviator-Airman-Pilot Commandant Sniper-Fighter and first Marshal Air Force the Whole Polish and Throughout the World, Cendrowski Wiesław Tomasz.

My other details, position in blogs, my other materials you search in all my other websites. Innych moich szczegółów, pozycji w blogach, innych moich materiałów ty szukaj we wszystkich innych moich portalach. Wszystkie inne rzeczywiste mojej funkcje i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!


http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V

General Apolitical Universal Aviator-Airman-Pilot Commandant Sniper-Fighter and first Marshal Air Force the Whole Polish and Throughout the World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolityczny  Generalny Inspektor Wszystkich Sił Specjalnych i Policji na Całym Świecie i w Całej Polsce, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical General Inspector all Forces Special and police at the Whole World and in the Whole Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Wszystkie inne rzeczywiste mojej funkcje i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!

For the reminder! All persons, who embrace / who take up (or who want take up) the position of official leadership (the whole parliament also) must be subjected examination a psychiatric and psychological! Bronisław Komorowski, Donald Tusk, communists and other similar very negative inventions; Traitor of State Polish, Traitors Polish Reason of State; behind the freezing my body (in day February 26, 2013) you will answer in front of me – in each way / in each wise way – his / your empty head. Aries; you know, that the never I not lose out and the never itself do not surrender. Aries; please not corrupt; do not corruption / do not bribe employers transportation companies. You’re only a fog for me!

Dla przypomnienia! Wszystkie osoby, które objęły / które zajęły (lub które pragną zająć) stanowiska służbowe kierownicze (cały parlament także) muszą być poddane badaniom psychiatrycznym i psychologicznym! Komorowski Bronisław, Donald Tusk, komuniści i inne podobne bardzo negatywne wynalazki; Zdrajcy Stanu Polskiego; Zdrajcy Polskiej Racji Stanu; za zamrożenie mojego ciała (w dzień 26 luty 2013) odpowiecie przed mną – pod każdym względem – swoją pustą głową. Barany; Ty wiesz, że ja nigdy nie przegrywam i nigdy się nie poddaję. Barany; Proszę nie korumpować pracodawców firm transportowych. Ty jesteś tylko mgłą dla mnie!

Each person, who is an observer of My Person appearing / occurring incognito (without real / true personal data me personally submitted) is sentenced at full of elimination. Each person, who me attacked and gossiping (is with each position rag; sorry) appearing / occurring incognito (without real / true personal data me personally submitted) is sentenced at full of elimination. Personally, I’m waiting at the list of people / persons (sent at my address e-mail: atwtc@yahoo.com) approved by Independent; apolitical, non-partisan the International Court of Justice in The Hague. You search all the details at this very important topic.

Każda osoba, która jest obserwatorem mojej osoby występująca incognito (bez prawdziwych danych personalnych mnie osobiście przedstawionych) jest skazana na pelną eliminację. Każda osoba, która mnie atakuje i plotkuje (jest z pozycji każdej szmatą; przepraszam) występująca incognito (bez prawdziwych danych personalnych mnie osobiście przedstawionych) jest skazana na pelną eliminację. Osobiście czekam na listę osób (wysłana na mój adres e-mail: atwtc@yahoo.com) zatwierdzona przez Międzynarodowy Niezawisły; apolityczny, bezpartyjny Trybunał Sprawiedliwości w Hadze.Ty szukaj wszystkich szczególów na ten bardzo ważny temat.

Whether you want to repeat a situation, which is in of Greece? Adoption / acceptance / introduction of another currency / foreign currency / euro to the Polish / to the Whole Polish / at area the Polish / at area the Whole Polish is only possible in the situation fulfillment of two conditions;
- public debt at each Citizen / Inhabitant must be about a value of nil / naught (not can exist at all),
- the budget deficit must be about a value of nil / naught (not can exist at all).
You search all my material at this very important topic!

Czy ty chcesz / pragniesz powtórzyć sytuację, która jest w Grecji? Przyjęcie / zaakceptowanie / wprowadzenie innej waluty / obcej waluty / euro do Polski / do Całej Polski / na obszar Polski / na obszar Całej Polski jest tylko możliwy w sytuacji spełnienia dwóch warunków;
- dług publiczny na każdego mieszkańca musi być o wartości zero (nie może w ogóle istnieć),
- deficyt budżetowy musi być o wartości zero (nie może w ogóle istnieć).
Ty szukaj całego mojego materiału na ten bardzo ważny temat!

I’m sorry! Bearing at mind the true / real safety the Whole Polish and real / true security the Whole World (the having / propertied all the possible advantages / trumps in my hands) I declare:  I’m going Vabank / I’m going at Vabank! Not I’m gambler! Each habit / addiction is me alien! Each addiction is me foreign / alien! Bearing at mind the true good the Whole Polish and the true good the Whole World (the having / propertied all the possible advantages / trumps in my hands) I declare: I’m going Vabank / I’m going at Vabank! Not I’m gambler! Each habit / addiction is me alien! Each addiction is me foreign / alien!

Przykro mi! Kierując się prawdziwym bezpieczeństwem Całej Polski i prawdziwym bezpieczeństwem Całego Świata oświadczam (mając / posiadając wszystkie możliwe atuty w moich rękach): Idę Vabank / idę na Vabank! Nie jestem hazardzistą! Każdy nałóg jest mi obcy! Każde uzależnienie jest mi obce! Kierując się prawdziwym dobrem Całej Polski i prawdziwym dobrem Całego Świata oświadczam (mając / posiadając wszystkie możliwe atuty w moich rękach):  Idę Vabank / idę na Vabank! Nie jestem hazardzistą! Każdy nałóg jest mi obcy! Każde uzależnienie jest mi obce!

The current Labour Code and its subsequent amendments; triggers bullying itself above staff from employers (mobbing occupational).
Dotychczasowy kodeks pracy i jego późniejsze poprawki; wyzwala mobbing zawodowy wobec pracowników ze strony pracodawców.
Note! Very important! Very important information for the driver!
Attribute negative; Features, that accompany Polish Nationality:
- lack of unity in thought and action,
- susceptibility at embroilment by each authority,
- lack of courage to achieve very important goals,
- sick jealousy without the slightest reason,
- hatred without the slightest reason,
- revenge without the slightest reason.
Very important information for the driver!
Illegal Polish government of traitors Polish state at the forefront with: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar inventions. was the defendant to the court about not-enforcement / has been sued to the court behind not enforcing – rules, regulations and responsibilities – from employers Ordinance of the European Parliament / the Council Parliament of of Europe, which regulates conditions the working, conditions wages / salary and social conditions of drivers. You search all my materials at this topic in all my materials, in all my blogs!

Uwaga! Bardzo ważne! Bardzo ważna informacja dla kierowców!
Cechy, które towarzyszą narodowości polskiej:
- brak jedności w myśleniu i działaniu,
- podatność na poróżnienie przez każdą władzę,
- brak odwagi do osiągania bardzo ważnych celów,
- chora zazdrość bez najmniejszego powodu,
- nienawiść bez najmniejszego powodu,
- mściwość bez najmniejszego powodu.
Bardzo ważna informacja dla kierowców!
Nielegalny polski rząd ze zdrajcami stanu polskiego na czele: Komorowski Bronisław, Donald Tusk i inne podobne wynalazki, został pozwany do sądu o nieegzekwowanie – zasad, przepisów i obowiązków – od pracodawców Rozporządzenia Rady Parlamentu Europy, która reguluje warunki pracy, płacy i warunki socjalne kierowców. Ty szukaj wszystkich moich materiałów na ten temat
we wszystkich moich materiałach; w moich wszystkich blogach!

My other details, position in blogs, my other materials you search in all my other websites. Innych moich szczegółów, pozycji w blogach, innych moich materiałów ty szukaj we wszystkich innych moich portalach.

The Whole Poland and not only, February 25, 201[3] year, 12:28:00 pm, Central Europe.

Please do not arouse / do not rouse / not raise / not to raise – in manner the artificial and improvised – each; even one jealousy in me. I’m never do not I am envious / jealous! These are your embarrassing situations.
Proszę nie wzbudzać – w sposób sztuczny i improwizowany – jakiejkolwiek zazdrości we mnie. Ja nigdy nie jestem zazdrosny! To są wasze sytuacje żenujace.
Also for the reminder! Please with speed of light bind / concatenate all of my materials, in wise / in manner chronological and according with the calendar! Please with speed of light of print all my materials! Please with the speed of light realize all of my rules law and please execute and perform all my behest / command / orders and all my directing requests / petition. Communists and fascists; systems totalitarian never do not can get the real power / true authority / real control! Please always remember, that is continues perfidious, extremely negative manipulation of the whole society, all citizens, all Inhabitants, the whole Polish Nation, all Ethnic Minorities.

Także dla przypomnienia! Proszę z prędkością światła powiązać wszystkie moje materiały w sposób chronologiczny i według kalendarza! Proszę z prędkością światła drukować wszystkie moje materiały! Proszę z prędkością światła realizować wszystkie moje przepisy prawa i proszę wykonać i wykonywać wszystkie moje rozkazy i wszystkie moje polecenia / prośby. Komuniści i faszyści; systemy totalitarne nigdy nie mogą otrzymać realnej władzy! Proszę zawsze pamiętać, że jest kontynuowana perfidna, skrajnie negatywna manipulacja całym Społeczeństwem, wszystkimi Mieszkańcami, całym Narodem Polskim, wszystkimi Mniejszościami Narodowymi.

The directing myself the Normal Apolitical International Law all awards granted and received in Poland are inconsistent with this the law. Awards / prize can be awarded only and solely behind exceptional additional tasks and perform in manner perfectly perfect / completely perfect.
Kierując się Normalnym Apolitycznym Prawem Międzynarodowym wszystkie nagrody przyznane i odebrane w Polsce są niezgodne z tym prawem. Nagrody / nagrodę można otrzymać tylko i wyłącznie za wyjątkowe dodatkowe zadania i wykonane w sposób perfekcyjnie doskonały.


http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V

Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Wszystkie inne rzeczywistych mojej funkcji i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
Whole World, The Whole Poland and not only, February 23,  28, 201[3] year, 12:25:00 pm, 12:02:00 pm, Central Europe.

Nałęcz Tomasz (date and place of birth October 29, 1949 year, Gołomin); You and your similar others persons, you old communist; Please with immediate effect – all the awards always obtained illegally from April 10, 2010 (Smoleńsk) – transmit / transfer only and solely for Childrens to 18 years in the Whole Poland and Around the World! For Childrens sick at cancer, also! Each person, who such an award received, has this option  / has at it task only 24 hours!

Nałęcz Tomasz (data i miejsce urodzenia 29 października 1949 w Gołyminie); ty i tobie podobne inne osoby; ty stary komunisto; Proszę ze skutkiem natychmiastowym – wszystkie nagrody otrzymywane zawsze nielegalnie od 10 Kwietnia 2010 (Smoleńsk) – przeznaczyć tylko i wyłącznie na rzecz dzieci do lat 18 w Całej Polsce i na Całym Świecie! Na rzecz dzieci chorych na raka także! Każda osoba, która taką nagrodę otrzymała ma na tę opcję / ma na to zadanie tylko 24 godziny!

Ratification of fiscal pact by the illegal Polish parliament, is incompatible with Apolitical Normally Law. International. There’s even a incompatible with European Union Law.
Ratyfikacja paktu fiskalnego przez nielegalny sejm polski jest niezgodny z apolitycznym normalnym prawem międzynarodowym. Jest nawet niezgodnyz prawem Unii Europejskiej.
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence. International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert. Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Whole World, The Whole Poland and not only, February 20, 11:24:00 am, Central Europe.


For the reminder. In the city 97 – 400 Belchatów (cut off almost all of the computers away (from) the Internet) (Warsaw also), Poland; the Whole of Poland (inter alia City ​​Council / Office of City) introduces censorship at the basis of internal regulations, which in each case are inconsistent with each apolitical International Law. Today / in day February 19, 2013; We / My all participate in the sixth anniversary (the first illegal assassination at my daily life in Poland) assassination at my very precious life. ‚The hereof’; Attack, assassination at my precious life perform organized communist – mechanical criminal group, that trying itself live at supposedly, in thought hundred percent of lawlessness in Poland. All the details with this related topic are in all of my materials.


Dla przypomnienia. W mieście 97 – 400 Bełchatów (odcięto prawie wszystkie komputery od internetu) (Warszawa także), Polska; Cała Polska (między innymi Urząd Miasta i nie tylko) stosuje się cenzurę w oparciu o regulaminy wewnętrzne, które w każdym przypadku są niezgodne z każdym apolitycznym prawem. Dziś / dnia 19 luty 2013 uczestniczymy w szóstej rocznicy (pierwszy bezprawny zamach na moje codzienne życie w Polsce) zamachu na moje bardzo cenne życie. Tego zamachu na moje cenne życie dokonała zorganizowana, komunistyczna, grupa przestępcza, która próbuje żyć na niby, w myśl stu procentowego bezprawia w Polsce. Wszystkie szczegóły z tym związane są we wszystkich moich materiałach.


For the reminder! Alongside a great lawlessness / injustice (in Poland lawlessness is at level hundred percent (100%) more than twenty-five percent is illegal institution witness informer, and the institution of the Crown witness!
Processes only circumstantial and alongside great lawlessness do not can have be ever used in theory and in practice. ‚Use of advantages’ / Using only with these three solutions can constitute about a very inefficient dimension / system  justice in all its cells. ‚Use of advantages’ / Using only with these three solutions can constitute about  (among other things / inter alia) the politicization of the judiciary; justice dimension / system by the ruling political parties;
In the past time and the present time / period, of the whole this situation is guilty of an illegal government / authority in Poland, under the baton of illegally acquired by: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar phantoms at this beautiful planet Earth.


Dla przypomnienia! Przy wielkim bezprawiu ( w Polsce bezprawie jest na poziomie sto procent; 100%) powyżej dwadzieścia pięć procent nielegalna jest instytucja świadka koronnego i instytucja konfidenta! Procesy tylko poszlakowe i przy wielkim bezprawiu, nie mogą mieć nigdy zastosowania w teorii jak w praktyce. Korzystanie tylko z tych trzech rozwiązań świadczy o bardzo nieefektywnym wymiarze sprawiedliwości we wszystkich jego komórkach.
Korzystanie tylko z tych trzech rozwiązań świadczy (między innymi) o upolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości przez rządzące partie polityczne;
W minionym i obecnym czasie / okresie całej tej sytuacji jest winna nielegalna władza w Polsce pod batutą nielegalnie nabytą przez: Bronisław Komorowski, Donald Tusk i inne podobne zjawy na tej pięknej planecie Ziemia!

Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence. International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert. Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Whole World, The Whole Poland and not only, February 19, 20, 10:32:00 pm, 11:24:00 am, Central Europe.

For the reminder! Alongside a great lawlessness / injustice (in Poland lawlessness is at level hundred percent (100%) more than twenty-five percent is illegal institution witness informer, and the institution of the Crown witness!
Processes only circumstantial and alongside great lawlessness do not can have be ever used in theory and in practice. ‚Use of advantages’ / Using only with these three solutions can constitute about a very inefficient dimension / system  justice in all its cells. ‚Use of advantages’ / Using only with these three solutions can constitute about  (among other things / inter alia) the politicization of the judiciary; justice dimension / system by the ruling political parties;
In the past time and the present time / period, of the whole this situation is guilty of an illegal government / authority in Poland, under the baton of illegally acquired by: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar phantoms at this beautiful planet Earth.

Dla przypomnienia! Przy wielkim bezprawiu ( w Polsce bezprawie jest na poziomie sto procent; 100%) powyżej dwadzieścia pięć procent nielegalna jest instytucja świadka koronnego i instytucja konfidenta! Procesy tylko poszlakowe i przy wielkim bezprawiu, nie mogą mieć nigdy zastosowania w teorii jak w praktyce. Korzystanie tylko z tych trzech rozwiązań świadczy o bardzo nieefektywnym wymiarze sprawiedliwości we wszystkich jego komórkach.
Korzystanie tylko z tych trzech rozwiązań świadczy (między innymi) o upolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości przez rządzące partie polityczne;
W minionym i obecnym czasie / okresie całej tej sytuacji jest winna nielegalna władza w Polsce pod batutą nielegalnie nabytą przez: Bronisław Komorowski, Donald Tusk i inne podobne zjawy na tej pięknej planecie Ziemia!

Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth. True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence. International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert. Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Whole World, The Whole Poland and not only, February 18, 19, 20, 201[3] year, 11:36:00 am, 03:41:00 am, 11:25:00 am, 12:09:00 pm, Central Europe.

In the days February 15, 2013 year, in the morning / in hours injured I discovered / I measure out the (not for the first time) russian communist egenta (Polish nationality), which pretend / which walk through one’s part / which improvised Polish driver truck, which has to perform the following tasks to realization at area the Whole Polish:
- embroilment / dividing Polish drivers and their families,
-  vaccinating in the heads polish drivers: of the communist system and totalitarian system:
- Ddfend the interests of employers companies / owners of transport companies in Poland, who forcibly compel polish drivers to work slave behind the wheel of a truck.
To a reminder for all drivers:
- Owners / CEOs / directors / managers / chiefs transport companies commit of the two main criminal acts:
- in write only remuneration about value the lowest domestic (in Poland is it value only around 1 300,00 PLN) from this value only are discharged pension contributions / retirement – annuity / life annuity. Other salary (around  3 500,00 PLN) for drivers is paid in cash in an envelope under the desk; From this the value / from this the amount / from this the salary: never do not is discharged fiscal tax, never not is discharged pension contributions / retirement – annuity / life annuity. Are it usually dirty money, is it system the laundering dirty of money. The second criminal act committed by owners / CEOs / directors / principals transport companies to use system: abnormal system remuneration piece-work. Such criminal activity for transport companies is prohibited! Owners / CEOs / directors / principals transport companies forcing almost all drivers to surrender itself these two criminal systems / to use these two abnormal solutions in  transport national and international transport. Please also always remember, that almost each political power in Poland ( almost in each case) has its / their shares in of transport companies and therefore do not is interested in healing this the sick, the criminal situation in way a very efficient. These two serious criminal / action criminal performs almost / approximately one hundred percent of transport companies in Poland. Warning (for their true good) for all drivers working in transport companies at the area Entire Polish: Please itself immediately withdraw, from participation in these two acts / criminal activities. Please always remember, that this criminal action is always with initiative the employer’s companies transport in Poland! Please always remember, that the tachograph it is a sacred thing! Please always remember, that in such situations the driver never not is guilty. In such cases drivers may be only and solely witness! Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Dnia 15 luty 2013 year, w godzinach rannych odkryłem (nie pierwszy raz) rosyjskiego, komunistycznego agenta (polskiej narodowości), który udawał / który markował / który improwizował polskiego kierowcę samochodu ciężarowego, który to otrzymał następujące zadania do wykonania / do zrealizowania na obszarze całej Polski:
- poróżnienie / podzielenie polskich kierowców i ich rodzin,
- zaszczepienie w głowach polskich kierowców systemu komunistycznego – totalitarnego,
- obrona interesów pracodawców firm / właścicieli firm transportowych w Polsce, którzy zmuszają polskich kierowców do pracy niewolniczej za kierownicą samochodu ciężarowego.
To przypomnienia dla wszystkich kierowców:
- właściciele / prezesi / dyrektorzy / pryncypałowie firm transportowych popełniają dwa główne przestępcze czyny:
- w umowie o pracę pracodawcy wpisują tylko wynagrodzenie o wartości najniższej krajowej ( w Polsce jest to wartość tylko około 1 300,00 PLN); od tej wartości tylko są odprowadzane składki emerytalno – rentowe. Pozostałe wynagrodzenie (około 3 500,00 PLN) dla kierowców jest wypłacane w gotówce w kopercie pod biurkiem;
od tej wartości / od tej kwoty / od tego wynagrodzenia nie jest nigdy odprowadzany podatek fiskalny, nie są odprowadzane składki emerytalno – rentowe; Są to najczęściej brudne pieniądze; jest to system prania brudnych pieniędzy. Drugi czyn przestępczy popełniany przez właścicieli / prezesów / dyrektorów / pryncypałów firm transportowych to stosowanie systemu wynagradzania akordowego. Takie przestępcze działanie firm transportowych jest kategorycznie zabronione! Właściciele / prezesi / dyrektorzy / pryncypałowie firm transportowych zmuszają prawie wszystkich kierowców do poddania się tym dwóm przestępczym systemom / do stosowania tych dwóch anormalnych rozwiązań.w transporcie krajowym i międzynarodowym. Proszę także zawsze pamiętać, że prawie każda władza polityczna w Polsce (prawie w każdym przypadku) ma swoje udziały / akcje w firmach transportowych, a zatem nie jest zainteresowana w uzdrawianiu tej choroby, tej sytuacji w sposób bardzo skuteczny. Te dwa poważne czyny / działania przestępcze realizuje prawie / około sto procent firm transportowych w Polsce. Ostrzeżenie (dla ich prawdziwego dobra) dla wszystkich kierowców pracujących w firmach transportowych na obszarze Całej Polski: Proszę się natychmiast wycofać z uczestnictwa w tych dwóch czynach / działaniach przestępczych. Proszę zawsze pamiętać, że to przestępcze działanie jest zawsze z inicjatywy pracodawcy firmy transportowej w Polsce! Proszę zawsze pamiętać, że tachograf to jest rzecz święta Proszę zawsze pamiętać, że w takich sytuacjach kierowca nigdy nie jest winny. W takich sprawach kierowca może być tylko i wyłącznie świadkiem! Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.

Whole World, The Whole Poland and not only, February 16, 201[3], 11:19:00 am, Central Europe.
After gathering and accumulation of all the facts and evidence, directing itself} the Penal Code of the former Soviet Union, directing itself} the current criminal law of Ukraine and directing itself} Normal Apolitical International Law, I ascertain objectively, clearly and consistently, that: Mrs. Юлія Володимирівна Тимошенко is absolutely, unconditionally – simply innocent, innocent, innocent. Justification. Previous investigations conducted by Sovereign Ukraine, are a measure of political action for the entire dimension of justice at Ukraine. All formations of inquiry, investigation and judgmental (courts) must be non-political / apolitical, including the police / militia. During all investigations conducted in Ukraine very a lot committed errors procedural .Most process the investigative and judicial at Ukraine is it the way by of the passion and penance behind life by the person accused. Almost each type of law at Ukraine is really a great injustice (similarly is in Poland) which in such circumstances must always speak at favor of the accused person. The allegations perform / made (as and way their of putting / in incorrect way put the allegations) for – Юлія Володимирівна Тимошенко – are inconsistent with each law at all Over the World and are they untrue. Each accusation includes in himself a minimum of seven doubt – what to the facts and evidence -  gathered in way primitive and messy. The procedure for each arrest differed and differs from all legal norms. Corruption is alleged – apply cleanly the unlawfully accused and unjustly convicted; is untrue, corruption did not take place, is inaccurate with true in whole. With due to global security and for safety Mrs. Юлія Володимирівна Тимошенко and her whole family, this is a shortened form of a copy of the operative part of the judgment. Legally interested parties can always get away from me personally complete the verdict form. In connection with this, please the whole prosecution of Ukraine and the whole Court at of Ukraine about dismissal – with immediate effect – Юлія Володимирівна Тимошенко – with arrest and with imprisonment. Failing which, even the Whole World can this phenomenon Ukraine does not forgive. Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.  International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert, Cendrowski Wiesław Tomas. Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Po zebraniu i skumulowaniu wszystkich faktów i dowodów, kierując się bezprawnym prawem karnym dawnego Związku Radzieckiego, kierując się obecnym prawem karnym Ukrainy i kierując się Normalnym Apolitycznym Prawem Międzynarodowym, stwierdzam obiektywnie, jednoznacznie i niezmiennie, że: Юлія Володимирівна Тимошенко jest bezwzględnie, bezwarunkowo – po prostu niewinna, niewinna, niewinna. Uzasadnienie. Dotychczasowe śledztwa prowadzone przez Suwerenną Ukrainę, są miarą politycznego działania dla całego wymiaru sprawiedliwości na Ukrainie. Wszystkie formacje śledcze, dochodzeniowe i osądzające (sądy) muszą być apolityczne, łącznie z policją / milicją. Podczas wszystkich śledztw prowadzonych na Ukrainie popełniono bardzo dużo błędów proceduralnych. Większość procesów śledczych i sądowych na Ukrainie to droga przez mękę i pokutę za życia przez osobę oskarżoną. Prawie każdy rodzaj prawa na Ukrainie to tak naprawdę wielkie bezprawie (podobnie jest w Polsce), które w takich okolicznościach musi przemawiać zawsze na korzyść oskarżanej osoby. Zarzuty stawiane (jak i sposób ich stawiania) dla – Юлія Володимирівна Тимошенко – są niezgodne z jakimkolwiek prawem na całym Świecie i są nieprawdziwe. Każdy zarzut zawiera w sobie co najmniej siedem wątpliwości – co do faktów i dowodów – zebranych w sposób prymitywny i niechlujny. Procedura każdego aresztowania odbiegała i odbiega od wszystkich norm prawnych. Korupcja jaką się zarzuca nieprawnie oskarżonej i nieprawnie skazanej jest nieprawdziwa, nie miała miejsca; jest niezgodna z prawdą w całokształcie. Ze względu na globalne bezpieczeństwo i ze względu na bezpieczeństwo Pani Юлія Володимирівна Тимошенко i jej całej rodziny, jest to skrócona forma odpisu sentencji wyroku. Prawnie zainteresowane strony mogą zawsze osobiście uzyskać ode mnie pełną formę sentencji wyroku. W związku z tym proszę całą prokuraturę Ukrainy i Cały Sąd Ukrainy o zwolnienie – ze skutkiem natychmiastowym – Юлія Володимирівна Тимошенко – z aresztu i więzienia. W przeciwnym razie nawet cały Świat może tego zjawiska Ukrainie nie wybaczyć. . Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert, Cendrowski Wiesław Tomas. Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Whole World, The Whole Poland and not only, February 1[3], 201[3] year, 07:14:00 pm, Central Europe.

After gathering and accumulation of all the facts and evidence, directing itself} the Penal Code of the former Soviet Union, directing itself} the current criminal law of Ukraine and directing itself} Normal Apolitical International Law, I ascertain objectively, clearly and consistently, that: Mrs. Юлія Володимирівна Тимошенко is absolutely, unconditionally – simply innocent, innocent, innocent. Justification. Previous investigations conducted by Sovereign Ukraine, are a measure of political action for the entire dimension of justice at Ukraine. All formations of inquiry, investigation and judgmental (courts) must be non-political / apolitical, including the police / militia. During all investigations conducted in Ukraine very a lot committed errors procedural .Most process the investigative and judicial at Ukraine is it the way by of the passion and penance behind life by the person accused. Almost each type of law at Ukraine is really a great injustice (similarly is in Poland) which in such circumstances must always speak at favor of the accused person. The allegations perform / made (as and way their of putting / in incorrect way put the allegations) for – Юлія Володимирівна Тимошенко – are inconsistent with each law at all Over the World and are they untrue. Each accusation includes in himself a minimum of seven doubt – what to the facts and evidence -  gathered in way primitive and messy. The procedure for each arrest differed and differs from all legal norms. Corruption is alleged – apply cleanly the unlawfully accused and unjustly convicted; is untrue, corruption did not take place, is inaccurate with true in whole. With due to global security and for safety Mrs. Юлія Володимирівна Тимошенко and her whole family, this is a shortened form of a copy of the operative part of the judgment. Legally interested parties can always get away from me personally complete the verdict form. In connection with this, please the whole prosecution of Ukraine and the whole Court at of Ukraine about dismissal – with immediate effect – Юлія Володимирівна Тимошенко – with arrest and with imprisonment. Failing which, even the Whole World can this phenomenon Ukraine does not forgive. Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.  International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert, Cendrowski Wiesław Tomas. Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Po zebraniu i skumulowaniu wszystkich faktów i dowodów, kierując się bezprawnym prawem karnym dawnego Związku Radzieckiego, kierując się obecnym prawem karnym Ukrainy i kierując się Normalnym Apolitycznym Prawem Międzynarodowym, stwierdzam obiektywnie, jednoznacznie i niezmiennie, że: Юлія Володимирівна Тимошенко jest bezwzględnie, bezwarunkowo – po prostu niewinna, niewinna, niewinna. Uzasadnienie. Dotychczasowe śledztwa prowadzone przez Suwerenną Ukrainę, są miarą politycznego działania dla całego wymiaru sprawiedliwości na Ukrainie. Wszystkie formacje śledcze, dochodzeniowe i osądzające (sądy) muszą być apolityczne, łącznie z policją / milicją. Podczas wszystkich śledztw prowadzonych na Ukrainie popełniono bardzo dużo błędów proceduralnych. Większość procesów śledczych i sądowych na Ukrainie to droga przez mękę i pokutę za życia przez osobę oskarżoną. Prawie każdy rodzaj prawa na Ukrainie to tak naprawdę wielkie bezprawie (podobnie jest w Polsce), które w takich okolicznościach musi przemawiać zawsze na korzyść oskarżanej osoby. Zarzuty stawiane (jak i sposób ich stawiania) dla – Юлія Володимирівна Тимошенко – są niezgodne z jakimkolwiek prawem na całym Świecie i są nieprawdziwe. Każdy zarzut zawiera w sobie co najmniej siedem wątpliwości – co do faktów i dowodów – zebranych w sposób prymitywny i niechlujny. Procedura każdego aresztowania odbiegała i odbiega od wszystkich norm prawnych. Korupcja jaką się zarzuca nieprawnie oskarżonej i nieprawnie skazanej jest nieprawdziwa, nie miała miejsca; jest niezgodna z prawdą w całokształcie. Ze względu na globalne bezpieczeństwo i ze względu na bezpieczeństwo Pani Юлія Володимирівна Тимошенко i jej całej rodziny, jest to skrócona forma odpisu sentencji wyroku. Prawnie zainteresowane strony mogą zawsze osobiście uzyskać ode mnie pełną formę sentencji wyroku. W związku z tym proszę całą prokuraturę Ukrainy i Cały Sąd Ukrainy o zwolnienie – ze skutkiem natychmiastowym – Юлія Володимирівна Тимошенко – z aresztu i więzienia. W przeciwnym razie nawet cały Świat może tego zjawiska Ukrainie nie wybaczyć. . Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. International attorney advocate solicitor barrister counselor pleader and international expert, Cendrowski Wiesław Tomas. Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Whole World, The Whole Poland and not only, February 14, 201[3] year, 11:12:00 am, Central Europe.

(already soon shortly anon) Mrs. Julia Timoszenko / Julia Wołodymyriwna Tymoszenko / Юлія Володимирівна Тимошенко. Personally I lead the investigation in the Lady matter. Personally, and only accordance with the law I enter – with the speed of light – in all systems the following States of the East: Ukraine, Russia and Belarus! I never in systems do not leave no / none trace! Soon I announce the final results and the judgment in the Lady matter! International Judge Investigators: Cendrowski Wiesław Tomasz.


Almost each government in Poland, which derived itself from communism and fascism wants me bury alive! In Poland’s is continuation censorship communist and fascist! You had a golden horn remain only your plow!! In connection with above please – additionally – tightly close the external borders of the Polish State.
Prawie każda władza w Polsce wywodząca się z komunizmu i faszyzmu pragnie mnie pogrzebać żywcem! W polsce jest kontynuacja cenzury komunistycznej i faszystowskiej! Miałeś hamie złoty róg, został ci się tylko pług! W związku z powyższym proszę – dodatkowo – szczelnie zamknąć zewnętrzne granice Państwa Polskiego.

All  very urgent! Please knock out yourself with your head / noddle – once for aye – return to communism and fascism! In Poland, are routinely violated basic rights human! In Poland, is million percent lawlessness, that / which consciously is applied in community / in Inhabitants the Polish and in other ethnic minorities, by: Donald Tusk, Bronisław Komorowski and other similar inventions, that work in behalf of various parties political, in behalf of various parties the communists! Donald Tusk, Bronisław Komorowski and most with the Civic Platform stolen half of the sackful funds, that were allocated at all investments related with preparations to the European Championships in Poland and Ukraine in 2012! In connection with above please immediately use / apply full global the veto and full global embargo / ban at everything, and almost for all persons; the details are in all my materials! Behind the promise grants of financial for institutions, authorities and offices are removed Flags Polish and Emblem Polish! All these criminal actions, are unacceptable!
Wszystko bardzo pilne! Proszę wybić sobie z głowy – raz na zawsze – powrót do komunizmu i do faszyzmu! W Polsce nagminnie są łamane podstawowe prawa człowieka! W Polsce jest milion procent bezprawia, które świadomie jest aplikowane w społeczność polską i inne mniejszości narodowe, przez: Donald Tusk, Bronisław Komorowski i inne podobne wynalazki, które działają na zlecenie różnych partii, partii komunistycznych! Donald Tusk, Bronisław Komorowski i większość z Platformy Obywatelskiej ukradli połowę worka środków finansowych, które były przeznaczone na wszystkie inwestycje związane z przygotowaniami do mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie! W związku z powyższym proszę ze skutkiem natychmiastowym zastosować pełne globalne veto i pełne globalne embargo na wszystko i prawie dla wszystkich; szczegóły są we wszystkich moich materiałach! Za obietnicę dotacji finansowej dla instytucji i urzędów zdejmuje / demontuje się Flagi Polskie i Godło Polskie! Wszystkie te przestępcze działania są niedopuszczalne!

Very me / I’m sorry, Ladies and Gentlemen. I do not forgive any / none and even each negative problem, which / who has and can have a real impact at true the security / safety the Whole Polish, and the real / true safety / security the Whole World! Bardzo mi przykro panowie i panie. Nie odpuszczę żadnego i każdego negatywnego problemu, który ma i może mieć wpływ na prawdziwe bezpieczeństwo Całej Polski i na prawdziwe bezpieczeństwo Całego Świata! Illegal authority in Poland; Bronisław Komorowski, Donald Tusk and not only (all the details in all of my materials) limited me / restricts me (without legitimate reasons // without  legitimate / causes legally justified and illegally, impose at me censorship) (in accordance with regulations internal?! hahaha) access to the Internet and computers! Whether I have to start / start (in accordance with apolitical International Law) shooting to you with acute ammunition! Nielegalna władza w Polsce (wszystkie szczegóły we wszystkich moich materiałach) ogranicza mi (bez powodów prawnie uzasadnionych i nielegalnie; narzucanie mi maksymalnej cenzury) dostęp do internetu i do komputerów! Czy ja mam zacząć / rozpocząć (zgodnie z apolitycznym międzynarodowym prawem) strzelanie z ostrej amunicji!
Whole World, The Whole Poland and not only, February 12, 201[3]  11:02:00 pm, Central Europe.

My true / real analysis (the final results for the illegal Prime Minister Donald Tusk and for other persons exercising authority the illegal in Poland – inter alia: Bronisław Komorowski, and almost all listed of the persons in all of my materials) at the basis of documents / records of the European Union, at the basis of diplomatic talks behind the scenes all the Leaders of the European Union, at the basis of diplomatic talks behind the scenes Mrs. Lady Angela Dorothea Merkel and Mr. Владимир Владимирович Путин:
- paper / paperlike / papyrus / papery (win / victory) for Donald Tusk,
- money intended at dividing Poland and Polish People in two countries and at the two Nations, at two spheres of influence,
- purchase the residue (rest / remainder of the national wealth) of the national demesne / wealth and strategic assets Polish, by foreign investors,
- artificially maintenance (alongside) the political life and at the position illegal Prime Minister, a real education Donald Tusk’s as a dog, at the needs only and solely for: Mrs. Lady Angela Dorothea Merkel and for Mr. Владимир Владимирович Путин:
- sharing the cake ahead of time, which so really / indeed not has!

Moja prawdziwa analiza (efekty końcowe dla nielegalnego premiera Donalda Tuska i dla innych osób sprawujących nielegalną władzę w Polsce – między innymi: Bronisław Komorowski i prawie wszystkie wymienione osoby w moich wszystkich materiałach) na podstawie dokumentów / dokumentacji Unii Europejskiej, na podstawie zakulisowych rozmów wszystkich przywódców Państw Unii Europejskiej, na podstawie zakulisowych rozmów dyplomatycznych Mrs. Lady Angela Dorothea Merkel i Mr. Владимир Владимирович Путин:
- papierowe / papirusowe zwycięstwo dla Donalda Tuska,
- pieniądze przeznaczone na podzielenie Polski i Polaków na dwa Państwa i na dwa narody, na dwie strefy wpływów,
- wykupienie pozostałego (resztę / pozostałość majątku narodowego) majątku narodowego i majątku strategicznego Polski, przez inwestorów zagranicznych,
- sztuczne utrzymywanie przy życiu politycznym i na stanowisku nielegalnego premiera, prawdziwe wychowywanie Donalda Tuska jak psa, na potrzeby tylko i wyłącznie: Mrs. Lady Angela Dorothea Merkel i Mr. Владимир Владимирович Путин:
- dzielenie tortu przed czasem, którego tak naprawdę nie ma!
Whole World, The Whole Poland and not only, February 12, 201[3]  10:59:00 am, Central Europe.

My true / real analysis (the final results for the illegal Prime Minister Donald Tusk and for other persons exercising authority the illegal in Poland – inter alia: Bronisław Komorowski, and almost all listed of the persons in all of my materials) at the basis of documents / records of the European Union, at the basis of diplomatic talks behind the scenes all the Leaders of the European Union, at the basis of diplomatic talks behind the scenes Mrs. Lady Angela Dorothea Merkel and Mr. Владимир Владимирович Путин:
- paper / paperlike / papyrus / papery (win / victory) for Donald Tusk,
- money intended at dividing Poland and Polish People in two countries and at the two Nations, at two spheres of influence,
- purchase the residue (rest / remainder of the national wealth) of the national demesne / wealth and strategic assets Polish, by foreign investors,
- artificially maintenance (alongside) the political life and at the position illegal Prime Minister, a real education Donald Tusk’s as a dog, at the needs only and solely for: Mrs. Lady Angela Dorothea Merkel and for Mr. Владимир Владимирович Путин:
- sharing the cake ahead of time, which so really / indeed not has!

Moja prawdziwa analiza (efekty końcowe dla nielegalnego premiera Donalda Tuska i dla innych osób sprawujących nielegalną władzę w Polsce – między innymi: Bronisław Komorowski i prawie wszystkie wymienione osoby w moich wszystkich materiałach) na podstawie dokumentów / dokumentacji Unii Europejskiej, na podstawie zakulisowych rozmów wszystkich przywódców Państw Unii Europejskiej, na podstawie zakulisowych rozmów dyplomatycznych Mrs. Lady Angela Dorothea Merkel i Mr. Владимир Владимирович Путин:
- papierowe / papirusowe zwycięstwo dla Donalda Tuska,
- pieniądze przeznaczone na podzielenie Polski i Polaków na dwa Państwa i na dwa narody, na dwie strefy wpływów,
- wykupienie pozostałego (resztę / pozostałość majątku narodowego) majątku narodowego i majątku strategicznego Polski, przez inwestorów zagranicznych,
- sztuczne utrzymywanie przy życiu politycznym i na stanowisku nielegalnego premiera, prawdziwe wychowywanie Donalda Tuska jak psa, na potrzeby tylko i wyłącznie: Mrs. Lady Angela Dorothea Merkel i Mr. Владимир Владимирович Путин:
- dzielenie tortu przed czasem, którego tak naprawdę nie ma!

Whole World, The Whole Poland and not only, February 09, 201[3] year 01:37:00 pm, Central Europe.
==–..I know  (at least / in finality) how to effectively with provoke the traitors Polish State and not only traitors: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and others, who deliberately and consciously give up / recant itself / relinquish itself / disavow itself / abnegate – only and exclusively of the Polish investigation, regarding / in matter the Polish elite intellectual and the Polish (full-legal) of President Lech Kaczyński, at which it perform assassination (global / mass murder / near  Smolensk) – in the hands of the political departments Russia / Russia party, in order to very speedily they stood in front / before of my face / countenance / visage! Personally, I will show to the Whole World / before the Whole World, that I do not mistaken itself and itself I do not mistaken in the slightest / in the smallest degree of!! I will show to the Whole World: Who are really the people, who betrayed / sell / desert / sell / defect his / their Mother and Father; homeland / native land / motherland / fatherland Poland, the Whole of Poland! So me help only one God.

Wiem (w ostateczności) jak skutecznie sprowokować zdrajców Stanu Polskiego i nie tylko zdrajców: Bronisław Komorowski, Donald Tusk i inni, którzy z premedytacją i świadomie oddali / z rzekli się – tylko i wyłącznie polskie śledztwo, w sprawie Polskiej Elity intelektualnej i Polskiego Prezydenta Lech Kaczyński, na którą to dokonano zamachu (globalne / masowe morderstwo / koło Smoleńska) – w ręce służb politycznych / partyjnych Rosji, żeby bardzo prędko stanęli przed moim obliczem! Osobiście wykażę przed Całym Światem, że nie myliłem się i się nie mylę w najmniejszym stopniu! Wykażę przed Całym Światem: Kim są tak naprawdę te osoby, które zdradziły swoją matkę i ojca; Ojczyznę Polskę, Całą Polskę! Tak mi dopomóż jedyny Bóg.

Counterfeits and clones me do not interest! Everything indications at it, that Bronisław  Komorowski and Donald Tusk (only and solely original specimens / human beings) lacking each courage (even civil courage) to meet itself with me, first of all in the true, in the real Studio Station Television World. Their conscience are as – the Gulf of Mexico – while catastrophe / disaster platform drilling in order to winkle out crude oil. Their rotten / lousy, misleading / always lying argument at ‘no’, is it the result of their the maximum cowardice to power about value of unimaginable! Please itself very well think and come / go down nous / wits to head, for the true good and for the true safety the Whole Polish and the Whole World. The whole community / all mankind the Whole World must have a complete / full and true knowledge, that from the presidential elections in Poland in 2010, almost each authority operates illegally in Poland! Whether to nearly / almost seven miliard human population this fact in way positive do not reaches?

Podróbki i klony mnie nie interesują! Wszystko wskazuje na to, że Komorowskiemu Bronisławowi i Donaldowi Tusk (tylko i wyłącznie oryginalne egzemplarze) zabraknie każdej odwagi (nawet cywilnej odwagi) do spotkania się ze mną, przede wszystkim w prawdziwym, w realnym studio stacji telewizji światowej. Ich sumienia są jak zatoka Meksykańska podczas katastrofy platformy wiertniczej-wydobywczej. Ich parszywa, kłamliwa argumentacja na nie, jest to wynik maksymalnego ich tchórzostwa do potęgi o wartości niewyobrażalnej! Proszę się dobrze zastanowić i pójść po rozum do głowy, dla prawdziwego dobra i dla prawdziwego bezpieczeństwa Całej Polski i Całego Świata. Cała społeczność Całego Świata musi mieć pełną i prawdziwą świadomość, że od wyborów prezydenckich w Polsce w 2010 roku, prawie każda władza w Polsce działa nielegalnie! Czy do prawie siedmiu miliardów populacji ludzkiej ten fakt w sposób pozytywny dociera?

Very important information for all Drivers (all other Employees, all Drivers also); please start a very logical and think independence / themselves)! Please never do not contain / not to sign each and also any contract about of employment, in which not is stored permanently, the minimum wage / remuneration per each month in the amount of four thousand PLN! From this the value / from this salary must always be deducted premiums retirement – disability (life annuity)! Please always remember, that each driver do not can never work in payroll system, which is dependent from the system chord! Please always keep in mind / please always remember, that so hitherto it almost all / each Drivers (under coercion system, created by employers transport companies) – not with your fault / not with fault Drivers – participate consciously and unconsciously, in the global procedure criminals! Please immediately itself with this procedure criminal withdraw! Please always keep in mind / please always remember, that the contract about work contained in way human voice / in a way phonic, in the presence of witnesses, is it also the contract about work; agreement, that has force of law / has legal embedding!

Bardzo ważna informacja dla wszystkich kierowców (wszyscy inni pracownicy, wszyscy kierowcy także), proszę zacząć bardzo logicznie i samodzielnie myśleć)! Proszę nigdy nie zawierać / nie podpisywać każdej i zarazem żadnej umowy o pracę, w której nie jest zapisane stałe, minimalne wynagrodzenie za każdy przepracowany miesiąc w wysokości czterech tysięcy złotych! Od tej wartości / od tego wynagrodzenia muszą być zawsze odprowadzone składki emerytalno – rentowe! Proszę zapamiętać, że każdy kierowca nigdy nie może pracować w systemie płac, który jest zależny od systemu akordowego! Proszę zawsze pamiętać, że jak dotychczas to prawie wszyscy kierowcy (pod systemem przymusu, stworzonym przez pracodawców firm transportowych) – nie z własnej winy – uczestniczą świadomie i nieświadomie, w globalnym procederze przestępczym! Proszę natychmiast się z tego procederu przestępczego wycofać! Proszę zawsze pamiętać, że umowa o pracę zawarta w sposób głosowy / w sposób foniczny w obecności świadków, to także umowa, która ma moc prawną / ma osadzenie prawne!

Very important information for all Drivers (all other Employees, all Drivers also); please start a very logical and think independence / themselves)! Please never do not contain / not to sign each and also any contract about of employment, in which not is stored permanently, the minimum wage / remuneration per each month in the amount of four thousand PLN! From this the value / from this salary must always be deducted premiums retirement – disability (life annuity)! Please always remember, that each driver do not can never work in payroll system, which is dependent from the system chord! Please always keep in mind / please always remember, that so hitherto it almost all / each Drivers (under coercion system, created by employers transport companies) – not with your fault / not with fault Drivers – participate consciously and unconsciously, in the global procedure criminals! Please immediately itself with this procedure criminal withdraw! Please always keep in mind / please always remember, that the contract about work contained in way human voice / in a way phonic, in the presence of witnesses, is it also the contract about work; agreement, that has force of law / has legal embedding!
Bardzo ważna informacja dla wszystkich kierowców (wszyscy inni pracownicy, wszyscy kierowcy także), proszę zacząć bardzo logicznie i samodzielnie myśleć)! Proszę nigdy nie zawierać / nie podpisywać każdej i zarazem żadnej umowy o pracę, w której nie jest zapisane stałe, minimalne wynagrodzenie za każdy przepracowany miesiąc w wysokości czterech tysięcy złotych! Od tej wartości / od tego wynagrodzenia muszą być zawsze odprowadzone składki emerytalno – rentowe! Proszę zapamiętać, że każdy kierowca nigdy nie może pracować w systemie płac, który jest zależny od systemu akordowego! Proszę zawsze pamiętać, że jak dotychczas to prawie wszyscy kierowcy (pod systemem przymusu, stworzonym przez pracodawców firm transportowych) – nie z własnej winy – uczestniczą świadomie i nieświadomie, w globalnym procederze przestępczym! Proszę natychmiast się z tego procederu przestępczego wycofać! Proszę zawsze pamiętać, że umowa o pracę zawarta w sposób głosowy / w sposób foniczny w obecności świadków, to także umowa, która ma moc prawną / ma osadzenie prawne!

Urgent information for non-political / apolitical Soldiers, for recruiting new apolitical Soldiers, for apolitical Leaders, and for apolitical related Services associated with the military. Please be very sensitive at political brainwashing (imposition of party thinking and thus the introduction of the totalitarian system, and the system of scholasticism training and education). Each Soldier, each Commandant / General / Officer must always (with the speed of light – efficient – and effective quality) the logically and independently think of, even in the time of taking orders / behest / command from a superior! Whether it all is very clear?! From this moment I will not be itself more already repeated! The imposition of the party thought for all non-political / apolitical Services in Poland – informally, directly and indirectly – recommended / instructed the traitors State of Polish and murderers of the global with under / near city of Smoleńsk: Bronisław Komorowski and Donald Tusk (communists secondary midwayers)! Urgent warning for non-political / apolitical Police, for recruiting new apolitical Police officers, for apolitical Leaders, and for apolitical related services associated with the Police. Please be very sensitive at political brainwashing (imposition of party thinking and thus the introduction of the totalitarian system, and the system of scholasticism training and education). Each Policeman / Trooper, each commandant / general / officer must always (with the speed of light – efficient – and effective quality) the logically and independently think of, even in the time of taking orders / behest / command from a superior! Whether it all is very clear?! From this moment I will not be itself more already repeated! The imposition of the party thought for all non-political / apolitical Services in Poland – informally, directly and indirectly – recommended / instructed the traitors State of Polish and murderers of the global with under / near city of Smoleńsk: Bronisław Komorowski and Donald Tusk (communists secondary midwayers)!

Pilna informacja dla apolitycznych żołnierzy, dla nowego naboru apolitycznych żołnierzy, dla apolitycznych dowódców i dla apolitycznych pokrewnych służb woskowych! Proszę być bardzo wyczulonym na polityczne pranie mózgów (upartyjnienie i tym samym wprowadzenie systemu totalitarnego i systemu scholastycznego szkolenia i nauczania). Każdy żołnierz, każdy dowódca musi zawsze (z prędkością światła, sprawnie i skutecznie jakościowo) logicznie i samodzielnie myśleć, nawet w chwili wykonywania rozkazu od przełożonego! Czy to wszystko jest bardzo jasne?! Od tego momentu nie będę się więcej już powtarzał! Upartyjnienie; narzucenie partyjnego myślenia dla wszystkich apolitycznych służb w Polsce – nieoficjalnie, pośrednio i bezpośrednio – zalecili / zlecili zdrajcy Stanu Polskiego i globalni mordercy z pod miasta Smoleńsk: Bronisław Komorowski i Donald Tusk!

Pilne ostrzeżenie dla apolitycznej policji, dla nowego naboru apolitycznych policjantów, dla apolitycznych dowódców i dla apolitycznych pokrewnych służb policji! Proszę być bardzo wyczulonym na polityczne pranie mózgów (upartyjnienie i tym samym wprowadzenie systemu totalitarnego i systemu scholastycznego szkolenia i nauczania). Każdy policjant, każdy dowódca musi zawsze (z prędkością światła, sprawnie i skutecznie jakościowo) logicznie i samodzielnie myśleć, nawet w chwili wykonywania rozkazu od przełożonego! Od tego momentu nie będę się więcej już powtarzał! Upartyjnienie; narzucenie partyjnego myślenia dla wszystkich apolitycznych służb w Polsce – nieoficjalnie, pośrednio i bezpośrednio – zalecili zdrajcy Stanu Polskiego i globalni mordercy z pod miasta Smoleńsk: Bronisław Komorowski i Donald Tusk!

Discards the communist (in entirety / in the entire extension in the entire the history State of Polish) and secondarily communists: Bronisław Komorowski, with principles the totalitarian actions, which did not win the presidential election in 2010 year; all other indictment / incrimination / impeachment /  and global faults / guilty in all of my materials, Donald Tusk with principles the totalitarian actions, illegally exercising their imaginary power / authority at position Prime Minister; all other indictment / incrimination / impeachment /  and global faults / guilty in all of my materials. Communists and re-communists / communists secondary midwayers, part of the Civic Platform; the armed wing of the Polish United Workers’ Party in the presidential election in 2010 year and in each subsequent election, the votes of their constituents were counting / counted and analyzed at russian servers. Each Inhabitants the Whole Polish and the Whole World understands like it has importance in the end the final! Bronisław Komorowski (only the original specimen), Donald Tusk (only the original specimen), and others similar the communists, other similar inventions; Please have civil courage (without any protection, without weapons, without rifles Kalashnikov) to stand in front of my face! I hope, that in within 48 hours you not will run out of courage so as capture itself at this simple act. Previously please announce me personally, write to me at my primary address e-mail: globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com
PS I know, that civic platform and not only, through with the communists loses, and not can itself with this reconciled! All your opponents are fired from work in way a camouflaged! Learn itself all my basic data yea long until I will your itself dream in night! In all previous elections and voters voices bought behind twenty PLN or behind half a liter of vodka. Now you buy with ahead of voters voices at the basis of an illegal law, at based the prevailing lawlessness in Poland, are buying voters voices behind wage increases, behind the prize, behind bonuses, behind lucrative jobs! This is your definitive end! This is your irreversible death in each form!
Yes! I the personally very hard intellectually working, other person behind me, imbibe and steal my money (behind their ignorance and laziness!) in various possible ways! Simply! Enough! Enough of this peak lawlessness in Poland! All the necessary, important, urgent conditions must become itself (fact) and it very quickly a (fact); For the true good, and (for) real / true security / safety / safeness for the Whole Polish and the Whole Universe a fact! Very important! The real traitors State of Polish and global killers with under the city of Smoleńsk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and other similar inventions trying to buy behind dirty money all bureaucrats and the entire administration in Poland! With such a large budget deficit Polish State is it another great crime of illegal power in Poland, in this way – directly or / and indirectly – traitors State of Polish  knowingly and deliberately decomposition / breakdown / break the Whole State Polish at prime factors! This illegal government in Poland necessary one must to shoot / zap / pip with the speed of light (Exception here is Mr. Jarosław Gowin and not only.)! Terribly do not like itself to repeat; All drivers in Poland and all other honest workers in Poland, live and reside under the pressure! Personally I uphold and confirm my previous veto and embargoes in original form; Details are, as always, in all my materials! Always personally and accurately I recognize the true traitor, informer illegal, illicit crown witness; Details are, as always, in all my materials! All tails in front of me / before me, behind me and with each side of must be irreversibly destroyed / removed!

Odrzuty komunistyczne (w całej rozciągłości w całej historii Polski) i wtórni komuniści: Bronisław Komorowski z zasadami totalitarnymi, który nie wygrał wyborów prezydenckich w 2010; wszystkie inne oskarżenia i globalne winy we wszystkich moich materiałach, Donald Tusk z zasadami totalitarnymi, nielegalnie sprawujący swoją urojoną władzę na stanowisku premiera;  wszystkie inne oskarżenia i globalne winy we wszystkich moich materiałach. Komuniści i wtórni komuniści, część Platformy Obywatelskiej; zbrojne ramię Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w wyborach prezydenckich w 2010 i w każdych następnych wyborach, głosy swoich wyborców liczyli / podliczali i analizowali na rosyjskich serwerach.Każdy mieszkaniec Całej Polski i Całego świata rozumie co to w końcowym finale znaczy! Komorowski Bronisław (tylko oryginał), Donald Tusk (tylko oryginał) i inni podobni komuniści, inne podobne wynalazki; Proszę mieć cywilną odwagę (bez żadnej ochrony, bez żadnej broni, bez karabinów kałasznikowa) stanąć przed moim obliczem! Mam nadzieję, że w ciągu 48 godzin nie zabraknie wam odwagi żeby zdobyć się na ten prosty czyn. Uprzednio proszę się zaanonsować osobiści do mnie, pisząc do mnie na mój podstawowy adres e-mail: globallawyerc.wieslawtomasz@yahoo.com
PS Wiem, że przegrywacie wraz z komunistami i nie możecie się z tym pogodzić! Wszystkich waszych oponentów zwalniacie z pracy w sposób zakamuflowany! Uczcie się moich wszystkich podstawowych danych tak długo, aż będę wam się śnił po nocach! W poprzednich wszystkich wyborach i głosowaniach, głosy wyborców kupiliście za dwadzieścia złotych lub za pół litra wódki. Teraz z wyprzedzeniem kupujecie głosy wyborców w oparciu o nielegalne prawo, w oparciu o bezprawie panujące w Polsce, kupujecie głosy wyborców za podwyżki płac, za nagrody, za premie, za intratne stanowiska pracy! To jest wasz definitywny koniec! To jest wasza nieodwracalna śmierć w każdej postaci! Tak! Ja osobiście bardzo ciężko pracuję, inne osoby za mnie moje pieniądze pobierają (za ich nieuctwo / nieudacznictwo i lenistwo!) na różne możliwe sposoby! Po prostu! Dosyć! Dość tego szczytowego bezprawia w Polsce! Wszystkie niezbędne, najważniejsze, najpilniejsze warunki muszą stać się (faktem) i to bardzo prędko; Dla dobra prawdziwego i dla prawdziwego bezpieczeństwa Całej Polski i Całego Wszechświata faktem! Bardzo ważne! Prawdziwi zdrajcy stanu Polskiego i globalni mordercy z pod miasta Smoleńsk: Bronisław Komorowski, Donald Tusk i inne podobne wynalazki próbują kupić za brudne pieniądze wszystkich urzędasów i całą administrację w Polsce! Przy tak bardzo dużym deficycie budżetowym Państwa Polskiego jest to niewybaczalne i kolejne wielkie przestępstwo nielegalnej władzy w Polsce; W ten sposób – pośrednio i bezpośrednio – zdrajcy stanu Polskiego rozkładają świadomie całe Państwo Polskie na czynniki pierwsze! Tą nielegalną władzę w Polsce należy zastrzelić z prędkością światła! Strasznie nie lubię się powtarzać; Wszyscy kierowcy w Polsce i wszyscy inni uczciwi pracownicy w Polsce, żyją i mieszkają pod presją! Osobiście podtrzymuję i potwierdzam dotychczasowe moje veta i embarga w niezmienionej formie! Szczegóły są jak zawsze we wszystkich moich materiałach! Zawsze osobiście i bezbłędnie rozpoznaję prawdziwego zdrajcę, nielegalnego konfidenta, nielegalnego świadka koronnego! Wszystkie ogony przede mną i za mną muszą być nieodwracalnie zlikwidowane / usunięte!

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/220px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png
Wszystkie inne rzeczywistych mojej funkcji i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!
Apolityczny Generalny Prezydent Światowej Komisji Wyborczej wszystkich Narodów Całej Ziemi, wszystkich Kontynentów Całej Ziemi i Całej Ziemi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical General President of the World Commission Election all the Nations Throughout of the Earth, all the Continents Throughout of the Earth and Throughout the whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolityczny Globalny Minister Finansów, Minister Skarbu Całego Świata i Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical Global Minister of Finance, Minister of the Treasury of the Whole World and the Whole Sovereign Independent Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law; Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz.
International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Global Minister Versatile – The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success – Cendrowski Wiesław Tomasz.

Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody.
Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com lub globallawyerwieslawtomasz@yahoo.com lub globallawyerwieslawtomasz@vip.onet.pl

Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz.
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V
Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.


http://cendrowskiwieslawtomasz17.wordpress.com/

http:// prezydentipremiercalejniepodle glejsuwerennejniezaleznejpolsk i.blog.onet.pl/
http:// prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
http://profile.yahoo.com/ V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/
http://www.youtube.com/user/ CENDROWSKIWT?feature=mhsn
Windows Live Spaces
https://login.live.com/login. srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct= 1349330473&rver=6.2.6289.0&wp= MBI_SSL_SHARED&wreply=https:% 2F%2Fprofile.live.com%2Fcid- 9266851f042c9cc1%2F&lc=1045& id=73625

With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz.
The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz.
General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz.
Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz.
Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz
The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz
Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz.
Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski.
Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz.
Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz.
President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz.

Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz.
Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

 
1 komentarz

Napisane przez w kategorii all possible categories

 

Dodaj komentarz

 

 
 1. ~Cendrowski Wiesław Tomasz

  9 marca 2013 o 1:16 PM

  Very important! All Dispatch rooms; Dispatching emergency rescue > (including / also for aircraft; air) ( the must be the only apolitical; personnel) in the Whole Poland; Police, Ambulance, Fire Brigade; Apolitical Universal Force Cleanup also, which should always have connection with emergency call / connection with emergency number 112 (each type) with the speed of light, with each Inhabitants at the planet Earth; > These are the hollows; it is burrow with epoch / with age stone shelled / with age stone slate! I checked this fact personally!
  Bardzo ważne! Wszystkie dyspozytornie > (muszą być tylko apolityczne; personel) w Całej Polsce; Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna; Apolityczne Uniwersalne Siły Porządkowe także, które to powinny mieć zawsze połączenie z numerem alarmowym 112 (każdego rodzaju) z prędkością światła, z każdym mieszkańcem na planecie Ziemia; > To są dziuple z ery kamienia łupanego! Sprawdziłem ten fakt osobiście!
  Absolute embargo / prohibition / interdict download (charges money) the fees money behind the use with educational institutions, with the public institutions, to which it include / turn on, switch on – inter alia – public libraries (the use of computers and the Internet). At subsidize – among other things / inter alia – public libraries allocate all the financial rewards, that illegally granted for all politicians at the highest levels each authority in the Whole Poland and at the Whole World. For the reminder! Absolute embargo / prohibition / interdict of liquidate / of elimination of kindergartens, libraries, schools, universities, and each institutions of education. Behind each attempt (taken / undertake) education / upbringing of Children, Young People and students in intellectual darkness for each authority: missile in the head!
  Bezwzględny zakaz pobierania opłat; pieniędzy za korzystanie z placówek oświaty; z placówek użyteczności publicznej, do których zaliczamy między innymi biblioteki publiczne (korzystanie z komputerów i internetu). Na dotowanie – między innymi – bibliotek publicznych przeznaczyć wszystkie nagrody finansowe, które przyznano bezprawnie wszystkim politykom na najwyższych szczeblach każdej władzy w Całej Polsce i na Całym Świecie. Dla przypomnienia! Bezwzględny zakaz likwidowania przedszkoli, bibliotek, szkół, wyższych uczelni i każdej placówki oświaty. Za każdą próbę (podjętą) wychowania dzieci, młodzieży i studentów w ciemnocie intelektualnej dla każdej władzy kólka w łeb!

  Full elimination of communists and traitors Polish Raison D’etat; Bronislaw Komorowski, Donald Tusk, Ewa Kopacz and not only! Details in all of my materials!
  Waldemar Kuczyński; I invite at full menu the facts and evidence to me personally; to Cendrowski Wiesław Tomasz. Waldemar Kuczyński (zaroślak); Zapraszam na pełne menu faktów i dowodów do mnie osobiście; do Cendrowski Wiesław Tomasz.
  I saw the ironically the smiles at the faces members ‚civic platform’ (in Day March 7, 2013) and personally I put up with laughter at their / them / theirs non-existent / do not does exist program; At their / them / theirs non-existent / do not does exist (their) never / ever program.
  Zobaczyłem ironicznie uśmiechy na twarzach członków Platformy obywatelskiej (w Dzień 07 marzec 2013) i osobiście położyłem się ze śmiechu na ich nieistniejącym programie; nieistniejącym nigdy programie.
  Learning independent, logical thinking and proper of perfect interpretation! How create a police state? The necessarily it’s necessary ago the lawlessness; illegality obviate!
  Nauka samodzielnego, logicznego myślenia i prawidłowej perfekcyjnej interpretacji! Jak tworzyć państwo policyjne? Koniecznie trzeba temu bezprawiu zapobiec!

  Whether the tide / wave of suicides (mass suicide) in the Whole Poland it only coincidence / ordinary coincidence ? This not are a suicides! This are mass murder (the most important witnesses; inter alia / including witnesses the assassination at the Polish President Lech Kaczyński near the Smoleńsk) at errand the Communists and traitors State of Polish / traitors Polish Raison D’etat; Bronislaw Komorowski, Donald Tusk and other similar inventions!

  Czy fala samobójstw (masowe samobójstwa) w całej Polsce to zwykły przypadek? To nie są samobójstwa! To są masowe morderstwa (najważniejszych świadków; między innymi świadków zamachu na Polskiego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego koło Smoleńska) na zlecenie komunistów i zdrajców stanu polskiego / zdrajców polskiej racji stanu; Bronislaw Komorowski, Donald Tusk i inne podobne wynalazki!

  Someone threatens death for prime minister Donald Tusk (total absurdity) (illegal prime minister and president Poland). The Internal Security Agency and the police looking the person, who sent anonymous letters with threats directed under address chief of government – informed RMF FM.; I repeat! It is total absurdity! This is another excuse to increase the use of direct coercion by police and not only (increase investments financial for illegal authorities in Poland)!

  „Ktoś grozi śmiercią premierowi Donaldowi Tuskowi. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policja szukają osoby, która wysyła anonimy z groźbami skierowanymi pod adresem szefa rządu – informuje RMF FM”.
  Ja powtórzę! To jest totalny absurd! To jest kolejny pretekst to zwiększania stosowania środków bezpośredniego przymusu!
  Whole World, The Whole Poland and not only; Wieluń, Katowice, Opole, Warszawa / Warsaw, March 08, 09, 2013 year, 10:06:00 am, 05:30:00 am, 09:36:00 am, 10:34:00 am, Central Europe.

  The mentality the people at Lower Silesia with its capital in Wrocław do not changed itself in direction the positive. Very lot of people is about of the mindset with the period the totalitarian! Such people with the mentality of the totalitarian era in Poland is very much. The is it very sad and negative state of affairs, which must change itself with the speed of light! It is an absolute fault of people, who are mentioned in all of my materials.
  Mentalność ludzi Dolnego Śląska ze stolicą we Wrocławiu nie zmieniła się w kierunku pozytywnym. Bardzo dużo osób jest o mentalności z czasów totalitarnych! Takich osób o mentalności z czasów totalitarnych w Całej Polsce jest bardzo dużo. Ten bardzo smutny i negatywny stan rzeczy, musimy zmienić z prędkością światła! Jest to absolutna wina osób, które są wymieniane w moich wszystkich materiałach.

  (subconscious human!) Above my brain, no one not had, not has / there is not and never do not will had any control / and never will have any control! Nad moim mózgiem nikt nie miał, nie ma i nie będzie miał nigdy żadnej kontroli!
  With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  Personally, I do not recommend! I have of you all at gunpoint! Bronisław Komorowski, Donald Tusk and not only; Even do not think about this! best; even did not breathe! Note! Very important! The communists, traitors of State the Polish, traitors Polish Raison D’etat; their additional epithets: („szantrapa” male) ugly-male, two-malar and not only: Bronisław Komorowski, Donald Tusk and not only; [hostages Владимир Владимирович Путин and not only]; in the negative perfidious (the negative and perfidious) and in this same time, in intelligent way, influence at the majority of Polish society; in the negative, and perfidious way!!!!!!! Please immediately think independently and logically; must be based at real facts and at real evidence (never materials counterfeit, with manipulated!) For the reminder! Uphold my request (I demand) what to publication in the media public non-political / apolitical; non-party / non-partisan; agreement / contract concluded in 1989 in Magdalenka near Warsaw, the Whole POLAND!

  Why it has be festivity accursed Soldiers (condemned soldier?) or / and anonymous?! Because these / such names / appellation are very convenient for each authority of the totalitarian, for each authority of the communist, for each regime, for each of the political regime, and each the regime of the party, who revealed itself earlier or later. Simply! Do not has Soldiers accursed! (taken out with beneath the Law the Right / destitute right!) are always normal Soldiers, which always depends at full sovereignty the Whole Polish and sovereignty of all Nations the Whole World.
  The everybody / everyone Soldiers without any exception; living and the dead!
  Stand up to true / real appeal; parade/ rollcall!
  Stand up to true / real attack.
  Stand up to fight about full sovereignty, independence, freedom the Whole Polish, and sovereignty, independence, freedom of all Nations the Whole World!
  We have everybody fairly negative manipulation and always interpretation reverse!

  Dlaczego to ma być święto żołnierzy wyklętych lub / i bezimiennych?! Ponieważ takie określenia są bardzo wygodne dla każdej władzy totalitarnej, dla każdej władzy komunistycznej, dla każdego reżymu, dla każdego reżymu politycznego i reżymu partyjnego, który objawia się wcześniej czy też później. Po prostu! Nie ma żołnierzy wyklętych! (wyjętych z pod prawa / pozbawionych praw!) Są zawsze normalni żołnierze, którym zawsze zależy na pełnej suwerenności Całej Polski i suwerenności wszystkich narodów Całego Świata.
  Żołnierze wszyscy bez żadnych wyjątków; żywi i umarli!
  Stańcie do prawdziwego apelu!
  Stańcie do prawdziwego ataku.
  Stańcie do walki o pełną suwerenność (niepodległość, niezależność) Całej Polski!
  Mamy wszyscy dosyć negatywnej manipulacji i zawsze odwrotnej interpretacji!

  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  General Apolitical Universal Aviator-Airman-Pilot Commandant Sniper-Fighter and first Marshal Air Force the Whole Polish and Throughout the World, Cendrowski Wiesław Tomasz.

  My other details, position in blogs, my other materials you search in all my other websites. Innych moich szczegółów, pozycji w blogach, innych moich materiałów ty szukaj we wszystkich innych moich portalach. Wszystkie inne rzeczywiste mojej funkcje i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!

  https://plus.google.com/117598854621456370081/posts
  http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT?feature=mhsn
  http://cendrowskiwieslawtomasz17.wordpress.com/
  https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1361520345&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fprofile.live.com%2Fcid-2a139ab9bddd2ced%2F&lc=1045&id=73625
  http://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/
  http://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/2013/02/08/mrs-julia-timoszenko-julia-wolodymyriwna-tymoszenko-%D1%8E%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5/
  http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/
  http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/
  http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/
  http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/
  http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/2013/02/08/you-always-merge-associate-bind-all-my-materials-in-wholeness-you-always-remember-about-all-my-conditions-these-all-my-conditions-legally-justified-are-in-different-places-in-full-and-in-the-w/
  http://en.wordpress.com/tag/health-and-well-being-for-all-living-beings/
  http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?ticaid=61023a
  http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/
  http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/
  http://profile.yahoo.com/ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/
  http://profile.yahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/

  http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V

  General Apolitical Universal Aviator-Airman-Pilot Commandant Sniper-Fighter and first Marshal Air Force the Whole Polish and Throughout the World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Apolityczny Generalny Inspektor Wszystkich Sił Specjalnych i Policji na Całym Świecie i w Całej Polsce, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Apolitical General Inspector all Forces Special and police at the Whole World and in the Whole Poland, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz.
  With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz.
  MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa
  Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz
  True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz.
  Wszystkie inne rzeczywiste mojej funkcje i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials!